CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

VŘ - Ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje

Ustecký kraj, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

zakladatelé spolku Inovační centrum Ústeckého kraje

vyhlašují

výběrové řízení na obsazení pozice

Ředitel

Inovačního centra Ústeckého krajePopis pozice:

 • celkové řízení centra po stránce strategické, obchodní, provozní, personální, finanční a projektové,

 • ředitel je statutárním a výkonným orgánem centra, je odpovědný valné hromadě za činnost spolku

 • ředitel je nadřízen všem zaměstnancům

 • na základě pověření je v rámci řízení projektu nadřízen osobám, které se na projektu podílejí eventuálně osobám vykonávajícím externí služby pro centrum

 • zajišťuje kontakty s klienty a dalšími partnery


Požadavky:

 • VŠ vzdělání, znalost alespoň 2 jazyků (AJ podmínkou, NJ výhodou)

 • praxe v průmyslu a/nebo aplikovaném či akademickém výzkumu a/nebo v podpůrné inovační infrastruktuře (např. podnikatelské inkubátory, technologické parky, inov. centra apod.)

 • praxe ve vedoucí pozici výhodou

 • znalost PC v rozsahu Microsoft Office (Word, Excel, Acces, PowerPoint)

 • dobré komunikační a organizační schopnosti, samostatnost, spolehlivost, schopnost aktivního jednání na mezinárodní úrovni

 • řidičský průkaz na OA


Nabízíme:

 • platové podmínky 35 tis.Kč + výkonová složka mzdy (odměna za plnění cílů), zaměstnanecké benefity

 • práce v nově budovaném pracovním kolektivu (vlastní podíl na sestavení týmu)


Místo výkonu práce: Ústí nad Labem

Předpokládaný nástup: 1.9.2015, příp. dohodou

Náležitosti přihlášky: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana, datum a podpis.


K přihlášce připojte:

 • strukturovaný profesní životopis,

 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál nebo ověřenou kopii),

 • ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání,

 • vlastní koncept vize fungování inovačního centra pro období 2016-2017 v rozsahu max. 4 stran formátu A4, který bude vycházet z hlavních cílů a rámcových činností definovaných ve stanovách spolku. Stanovy a další relevantní dokumenty (Regionální inovační strategie ÚK, studie „Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje - rozpracování konceptu struktury a činnosti centra) jsou k dispozici na adrese: https://icuk.cz/vr-reditel-inovacniho-centra-usteckeho-kraje   


Přihlášky s požadovanými doklady doručte v zalepené obálce označené „Výběrové řízení - ředitel ICUK” do podatelny KÚÚK nejpozději do 21.8.2015 na adresu: Krajský úřad Ústeckého kraje, oddělení personálních věcí a vzdělávání, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem.


Kontaktní osoba: Ing. Jana Nedrdová, tel: 475 657 944, e-mail: nedrdova.j@kr-ustecky.cz


Vyhlašovatel si vyhrazuje výběrové řízení kdykoliv zrušit nebo nevybrat žádného z uchazečů. 

 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

VŘ - ředitel Inovačního centra Ústeckého kraje

© 2019 Insion

 

 

 


News: