CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje

Stanovy spolku

INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z.s.

(dále jen „stanovy“)

 

 

Preambule:

Založení Inovačního centra Ústeckého kraje vychází z Regionální inovační strategie Ústeckého kraje schválené zastupitelstvem Ústeckého kraje dne 26. 2. 2014 usnesením č. 79/13Z/2014 a Memoranda o partnerství a spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a transferu technologií mezi Ústeckým krajem, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Krajskou hospodářskou komorou Ústeckého kraje uzavřeného dne 30. 6 .2014.

 

 

1.       Základní ustanovení

 

1.1. Název spolku zní „INOVAČNÍ CENTRUM ÚSTECKÉHO KRAJE, z. s.“ (dále jen „spolek“).

 

1.1. Sídlem spolku je Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem, PSČ 400 96.

 

1.2. Spolek je právnickou osobou založenou dle ustanovení § 214 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“).

 

1.3. Spolek se zakládá na dobu neurčitou.

 

1.5     Spolek se zřizuje usnesením ustavující schůze.

 

1.6     Spolek vyvíjí svou činnost primárně na území ČR; v rámci mezinárodní spolupráce však může působit i v zahraničí.

 

 

2.       Účel a předmět hlavní činnosti spolku

 

2.1.    Účelem spolku je vybudovat v rámci účinné spolupráce jeho členů systematickou institucionální podporu vědecké a výzkumné činnosti v Ústeckém kraji, aplikovat ji do praxe a zajistit trvalou podporu inovační činnosti v aplikační sféře, transferu technologií, stejně jako podporu přeshraniční spolupráce výzkumných institucí a podniků. Cílem je podpořit intenzitu, kvalitu a rychlost šíření inovací a transferu technologií do hospodářské praxe regionu.

 

2.2.    Předmětem hlavní činnosti spolku jsou zejména:

a)    zajištění realizace  Regionální inovační strategie Ústeckého kraje,   

   koordinace aktivit a činností realizovaných v rámci strategie a zajišťování její 

   aktualizace

b)    identifikace nabídky a poptávky v oblasti vědy, výzkumu, inovací a transferu poznatků;

c)     podpora zapojení pracovišť, akademických pracovníků i studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále též jen „UJEP“), dalších vysokých škol a výzkumných organizací a center do smluvního výzkumu s aplikační sférou;

d)     podpora komercializace výsledků výzkumné a tvůrčí činnosti;

e)     podpora transferu poznatků vědy a tvůrčí činnosti do aplikační sféry (v rámci soukromého i veřejného sektoru);

f)     poskytování informací o možnostech a zdrojích financování vědy, výzkumu, inovací a transferu technologií, zejména informace o získávání grantů a dotací;

g)     poskytování informací o možnostech financování a podpory spolupráce akademických institucí (vědy, inovací, designu) s aplikační sférou;

h)     podpora spolupráce mezi vysokoškolskými a výzkumnými institucemi, podniky a subjekty veřejné správy v přeshraničním regionu (Sasko, Polsko);

i)      podpora rozvoje malých a středních podniků v regionu zaměřených na pokročilé výrobky, technologie a služby s vysokou přidanou duševní hodnotou včetně vznikajících firem a začínajících podnikatelů; vytváření podmínek pro vznik a rozvoj malých inovačních firem;

j)     podpora studentů a mladých akademických pracovníků UJEP i dalších vysokých škol a výzkumných pracovišť při zakládání firem (start-up);

k)     podpora rozvoje lidských zdrojů pro vědu, tvůrčí činnost a inovace v regionu;

l)      zajišťování a poskytování vzdělávacích služeb;

m)    poradenství při získávání grantů a dotací, zejména pro MSP, v oblasti podpory inovací a projektů výzkumu a vývoje,

n)     vyhledávání partnerů pro realizaci projektů financovaných z dotačních zdrojů,

o)     koordinace inovačních aktivit na krajské úrovni, aktivní podíl na analýzách ekonomického, výzkumného a inovačního potenciálu, zajišťování benchmarkingu regionu a sběr dat v daných oblastech;

p)     aktivní podíl na komunikování zájmů ÚK v oblasti VaVaI aktivit a budování infrastruktury pro VaV formou prosazování zájmů ÚK do národních strategií, politik, akčních plánů apod.;

q)     součinnost při koncipování strategických dokumentů na centrální úrovni;

r)     shromažďování informací o výzkumu a vývoji, inovacích a transferu technologií, vypracování a aktualizace informační databáze, vydávání informačních materiálů;

s)     další aktivity dle aktuálních potřeb spolku a partnerů.

 

2.3.    Spolek tuto hlavní činnost provádí jako činnost společensky a hospodářsky veřejně prospěšnou, jejíž výsledky jsou rovnocenně přístupné všem bez omezení a bezplatně, nikoli za účelem dosažení zisku.

 

2.4.    Jednotlivé aktivity v rámci hlavní činnosti spolku jsou primárně prováděny v režimu činností, které nemají hospodářskou povahu ve smyslu přímo aplikovatelných předpisů Evropské unie o veřejné podpoře.

 

2.5.    Financování hlavní činnosti spolku je zajištěno zejména z příspěvků a podpory členů spolku, z finanční podpory získané z veřejných a jiných zdrojů (dotace, granty, dary apod.), jakož i z případného zisku z vedlejší hospodářské činnosti spolku.

 

3. Vedlejší hospodářská činnost

 

3.1     Spolek kromě své hlavní činnosti provádí doplňkově i vedlejší hospodářskou činnost, která svojí povahou navazuje na hlavní činnost spolku a je s ní neoddělitelně spojena. Spolek pro tuto činnost využívá stejné vstupy jako pro činnost hlavní s tím, že rozsah vedlejší hospodářské činnosti spolku zůstává striktně omezen.

 

3.2.    Vedlejší hospodářská činnost je provozována zejména za účelem podpory hlavní činnosti spolku a hospodárného využití majetku spolku tak, aby nebyl ohrožen hlavní předmět činnosti spolku.

 

3.3.    Vedlejší hospodářskou činností spolku jsou zejména:

a)      vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce;

b)      zprostředkování obchodu a služeb;

c)       poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

d)      reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení;

e)      služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy;

f)       mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti;

g)      činnost informačních a zpravodajských kanceláří;

h)      realitní činnost, správa a údržba nemovitostí;

i)       překladatelská a tlumočnická činnost;

j)       zpracování dat, služeb databank a správa sítí;

k)       činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců;

l)       další činnosti dle aktuálních potřeb spolku a členů.

 

3.4.    Případnou dílčí ztrátu v rámci vedlejší hospodářské činnosti je spolek povinen vyrovnat do konce příslušného účetního období. V opačném případě spolek takovou činnost bez zbytečného odkladu ukončí, nejpozději však před započetím dalšího účetního období.

 

3.5.    Zisk z vedlejší hospodářské činnosti spolek využije pouze ve prospěch své hlavní činnosti včetně správy spolku.

 

 

4.       Členství ve spolku

 

4.1.    Členství ve spolku je různého druhu, přičemž se rozlišuje členství řádné a přidružené.

 

4.2.    Řádnými členy spolku jsou především jeho zakládající členové. Zakládajícími členy spolku jsou:

-        Ústecký kraj, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
IČ: 70892156;

-        Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem,
se sídlem Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem, IČ: 44555601;

-        Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje, se sídlem Mírové náměstí 3097/374,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 70894612.

4.3.    Přidruženými členy se mohou stát jiné právnické a fyzické osoby, které vyvíjejí činnost v oblasti související s účelem a hlavní činností spolku a které splní podmínky stanovené v těchto stanovách pro přidružené členství.

 

 

5.       Vznik členství

 

5.1.    Zakládajícím členům spolku vzniká řádné členství ve spolku na základě usnesení ustavující schůze.

 

5.2.    Novému členovi vzniká členství ve spolku dnem přijetí za člena rozhodnutím valné hromady spolku, není-li v tomto rozhodnutí stanoven jiný den.

 

5.3.    O přijetí za člena spolku lze požádat formou písemné přihlášky adresované spolku. Kdo se uchází o členství ve spolku, projevuje tím vůli být vázán těmito stanovami od okamžiku, kdy se stane členem spolku. Přihláška je podepsána uchazečem nebo oprávněným zástupcem uchazeče a obsahuje mimo jiné také výslovné označení, zda uchazeč žádá o řádné či přidružené členství. Pokud tento údaj chybí, vyzve valná hromada uchazeče k doplnění této informace. V přihlášce se nový člen musí zavázat, že při své účasti ve spolku přistoupí v plném rozsahu k těmto stanovám.

 

5.4.    O přijetí za člena spolku rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů. Uchazeč o členství ve spolku je o rozhodnutí valné hromady písemně vyrozuměn.   

 

5.5.    Členství ve spolku se váže na osobu člena a nepřechází na jeho právního nástupce, ledaže valná hromada na žádost člena či jeho nástupce rozhodne jinak. Je-li členem spolku právnická osoba, zastupuje ji statutární orgán, ledaže právnická osoba určí jiného zástupce.

 

5.6.    Ředitel vede seznam členů spolku. Zápisy a výmazy týkající se členství osob ve spolku je ředitel povinen provádět bez zbytečného odkladu po vzniku právní skutečnosti. Seznam členů je veden v listinné podobě. Spolek je povinen seznam členů vhodným způsobem zpřístupnit každému členovi spolku, stejně tak jako každému členovi orgánu spolku.

 

 

6.       Členské příspěvky

 

6.1.    Členové spolku jsou povinni platit členské příspěvky.

 

6.2.    Členskými příspěvky jsou příspěvky vstupní a příspěvky roční. Valná hromada stanoví výši vstupního a ročního členského příspěvku pro každého člena spolku zvlášť na základě finančního plánu pro daný kalendářní rok předloženého valné hromadě vždy do 30. listopadu předchozího roku.

 

6.3.    Vstupní členský příspěvek je jednorázový a hradí jej nově přistupující člen spolku. O výši vstupního členského příspěvku rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů. Vstupní členský příspěvek bude uhrazen na základě doručené faktury, a to do jednoho měsíce od jejího doručení.

 

6.4.    Roční členský příspěvek je pravidelný a hradí jej každoročně každý člen spolku. Valná hromada rozhodne o výši, splatnosti a způsobu placení příspěvku pro daný kalendářní rok souhlasem všech řádných členů.

 

6.5.    Pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek řádně a včas ve stanoveném termínu, vyzve jej ředitel ke splnění této povinnosti v přiměřené dodatečné lhůtě. Pokud člen spolku nezaplatí členský příspěvek ani v přiměřené lhůtě určené spolkem dodatečně ve výzvě k zaplacení, ačkoli byl na tento následek ve výzvě upozorněn, členství ve spolku ze zákona zaniká.

 

6.6.    V případě zániku členství se zaplacené členské příspěvky nevrací.

 

 

 

 

7.       Zánik členství

 

7.1.  K zániku členství může dojít pouze z důvodů vymezených zákonem a stanovami spolku.

 

7.2.  Členství ve spolku zaniká:

-        zánikem právnické osoby, která je členem spolku;

-        smrtí člena – fyzické osoby;

-        vystoupením ze spolku;

-        vyloučením ze spolku;

-        zánikem spolku;

-        zákonným zánikem členství.

 

7.3.  Vystoupit ze spolku je možné na základě písemného oznámení člena spolku doručeného řediteli.Členství zanikne 2 měsíce po doručení písemného oznámení. 

 

7.4.  Vyloučit člena spolku je možné, jestliže člen spolku závažným způsobem porušil povinnost vyplývající z členství a v přiměřené lhůtě nápravu nezjednal ani po výzvě spolku. Výzva se nevyžaduje, nelze-li porušení povinnosti odčinit nebo způsobilo-li spolku zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení se doručí vyloučenému členu.

 

7.5.  Vyloučení člena spolku proběhne na základě písemného návrhu, který může předložit kterýkoliv člen spolku. V návrhu se uvedou okolnosti osvědčující důvod pro vyloučení. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu. O vyloučení rozhoduje valná hromada souhlasem všech řádných členů kromě člena, jehož se vyloučení týká. Člen, jehož se vyloučení týká, o návrhu nehlasuje.

 

7.6.  V případě ukončení členství je člen spolku povinen řádně vypořádat své závazky vůči spolku. 

 

 

8.       Práva a povinnosti řádných členů

 

8.1.  Práva a povinnosti řádných členů stanoví právní předpisy a tyto stanovy.

 

8.2.  Právo podílet se na rozhodování spolku mají všichni řádní členové spolku. Každý řádný člen spolku má právo být účasten na valné hromadě s hlasem rozhodujícím. Každý řádný člen má na valné hromadě jeden hlas.

 

8.3.  Řádný člen má právo zejména:

a)      účastnit se prostřednictvím svého zástupce valné hromady, hlasovat na ní, požadovat a obdržet na ní vysvětlení týkající se činnosti spolku, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na pořad zasedání valné hromady;

b)      uplatňovat návrhy a protinávrhy k záležitostem zařazeným na pořad zasedání valné hromady;

c)       být informován o programu zasedání valné hromady dle podmínek stanovených těmito stanovami;

d)      podílet se na jmenování orgánů spolku;

e)      nahlížet do dokladů spolku a kontrolovat obsažené údaje nebo k tomu zmocnit třetí osobu;

f)       požádat valnou hromadu, aby zařadila jeho návrh na pořad zasedání valné hromady, nebo požádat kontrolní komisi o přezkoumání činnosti ředitele v záležitostech, které ve své žádosti uvede;

g)      využívat služeb poskytovaných spolkem;

h)      využívat know-how získané činností spolku.

 

8.4.   Řádný člen spolku je povinen zejména:

a)      chránit dobré jméno spolku;

b)      aktivně se podílet na činnosti spolku prostřednictvím svých zástupců, zejména svou účastí na valné hromadě spolku a v dalších orgánech spolku;

c)       napomáhat uskutečňování cílů a činností spolku stanovených v těchto stanovách a vyplývajících z rozhodnutí valné hromady;

d)      platit členské příspěvky ve stanovených termínech a výši;

e)      oznamovat neprodleně veškeré změny, které by mohly mít vliv na činnost spolku a jsou pro jeho činnost podstatné;

f)       využívat a aktivně přispívat do informačních prostředků spolku (např. webové stránky www.icuk.cz)

 

 

9.       Práva a povinnosti přidružených členů spolku

 

9.1.  Přidružený člen spolku nemá právo podílet se na rozhodování spolku; má právo účasti na valné hromadě s hlasem poradním.

 

9.2.  V ostatním se na práva a povinnosti přidruženého člena použijí ustanovení těchto stanov o řádném členství.

 

 

10.     Orgány spolku

 

10.1.  Orgány spolku jsou:

          a)      valná hromada             -             nejvyšší orgán

          b)      ředitel (zástupce)          -             statutární a výkonný orgán

          c)       kontrolní komise           -             kontrolní orgán 

 

 

11.     Valná hromada

 

11.1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Zasedání valné hromady se účastní s hlasem rozhodujícím každý řádný člen spolku a s hlasem poradním přidružení členové spolku. Za člena spolku – právnickou osobu – se zasedání valné hromady účastní její statutární orgán,  případně jiný určený zástupce.

 

11.2. Členové kontrolní komise, ředitel a zástupce ředitele mají právo účastnit se valné hromady bez hlasovacího práva. Také osoba, s jejíž účastí vysloví valná hromada souhlas, se může účastnit jejího jednání rovněž bez hlasovacího práva. Valná hromada má právo svolat v odůvodněných případech uzavřené jednání bez přítomnosti uvedených osob.

11.3. Do působnosti valné hromady patří:

a)      jmenování, odvolávání a rozhodování o odměňování ředitele na základě návrhu

            řádných členů spolku;

b)      volba, odvolávání a rozhodování o odměňování členů kontrolní komise;

c)      rozhodování o změně stanov;

d)      rozhodování o přistoupení nového řádného nebo přidruženého  člena do spolku;

e)      rozhodování o vyloučení řádného nebo přidruženého člena ze spolku;

f)      rozhodování o zrušení spolku s likvidací a o způsobu naložení s likvidačním

           zůstatkem v souladu s ustanovením 16.4 těchto stanov;

g)     rozhodování o přeměně spolku;

h)     schvalování rozpočtu na kalendářní rok;

i)      schvalování účetní závěrky;

j)      schvalování výroční zprávy;

k)     schvalování koncepce činnosti spolku;

l)      schvalování způsobu použití zisku v souladu s bodem 3.5 těchto stanov;

m)    rozhodování o výši a splatnosti vstupního a  ročního členského příspěvku;

n)     rozhodování o účasti spolku v jiných subjektech;

o)     rozhodování o majetkových dispozicích s nemovitostmi zapsanými do katastru

           nemovitostí;

p)      rozhodování o poskytování darů a dotací, vzdání se práva a prominutí dluhu,
postoupení pohledávky, uzavření dohody o splátkách, uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru, zápůjčky, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku;

r)       další otázky, které do působnosti valné hromady svěřují tyto stanovy a zákon nebo
          které si valná hromada vyhradí.

 

11.4. Každý člen spolku je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře v souladu s účelem, pro který byl tento spolek založen, a nesmí jednat v rozporu se zájmy spolku, je povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo spolku způsobit škodu. O otázkách podle ustanovení článku 11, odst. 11.3, písm. c), d), e), f), g) a m) může člen spolku hlasovat až po předchozím odsouhlasení příslušným orgánem člena spolku, přičemž je při hlasování vázán rozhodnutím příslušného orgánu člena spolku. Porušení ustanovení odstavce 11.4. tohoto článku způsobuje neplatnost úkonu , který byl učiněn tímto jednáním.

 

11.5.Valná hromada se koná dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. Svolává ji ředitel, který určuje čas, místo a pořad zasedání valné hromady. Členové spolku, kteří jsou oprávněni účastnit se jednání valné hromady, musí obdržet pozvánku na valnou hromadu.

 

11.6.Pozvánka na valnou hromadu musí být doručena písemně, a to nejméně 14 dnů před konáním valné hromady. Za písemné doručení pozvánky se považuje i zaslání pozvánky prostřednictvím elektronické pošty.

 

11.7. Ředitel svolá zasedání valné hromady z podnětu alespoň třetiny členů spolku, případně z podnětu kontrolní komise. Nesvolá-li ředitel zasedání valné hromady spolku do 30 dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání valné hromady na náklady spolku sám.

 

11.8.  Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat:

a)      název, sídlo a identifikační číslo spolku;

b)      místo, datum a čas konání valné hromady;

c)       program zasedání valné hromady.

Prvním krokem jednání valné hromady je schválení programu podle pozvánky. Pokud se valné hromady usnese, je možné program doplnit o další body. Pokud se však bude projednávat změna stanov, musí být tato skutečnost vždy uvedena v pozvánce.

 

11.9. Valná hromada je schopna usnášet se za účasti většiny členů spolku s hlasem  rozhodujícím.

11.10. Ředitel, jím pověřený člen spolku nebo jiný svolavatel valné hromady ověří, zda je valná hromada schopna se usnášet, poté zajistí volbu předsedy valné hromady, který vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se valná hromada usnese na předčasném ukončení zasedání.

 

11.11. Při hlasování na zasedání valné hromady má každý člen jeden hlas.  K hlasům členů spolku s hlasem poradním se pro účely usnášeníschopnosti a rozhodování valné hromady nepřihlíží. Řádný člen spolku se může zasedání valné hromady zúčastnit i prostřednictvím technických prostředků (např. videokonferenčně), a to takovým způsobem, aby bylo možné ověřit totožnost osoby oprávněné vykonávat hlasovací právo.

 

11.12. Není-li valná hromada na svém zasedání schopna usnášet se, může pověřený člen spolku nebo jiný svolavatel svolat novou pozvánkou ve lhůtě 15 dnů od předchozího zasedání valnou hromadu na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání valné hromady. Náhradní zasedání valné hromady se musí konat do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání valné hromady předtím svoláno.
Na náhradním zasedání může valná hromada jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. V případě přítomnosti 100 % řádných členů spolku lze doplnit program i o další body mimo rozhodování o otázkách uvedených v odst. 11.14.

 

11.13. Není-li stanoveno jinak, valná hromada přijímá usnesení  o všech otázkách většinou hlasů členů spolku s hlasem rozhodujícím přítomných v době usnášení.

 

11.14. Valná hromada rozhoduje všemi hlasy členů spolku s hlasem rozhodujícím o následujících otázkách:

a) schválení změn stanov;

b) rozhodnutí o zrušení nebo přeměně spolku;

c) rozhodnutí o způsobu naložení s likvidačním zůstatkem;

d) rozhodnutí o přijetí nebo vyloučení člena spolku s přihlédnutím k ust. bodu 7. 5 stanov;

e) výše vstupního a ročního členského příspěvku.

 

11.15. Jednotlivé body pořadu zasedání valné hromady se schvalují hlasováním, a to na výzvu

           předsedy zasedání. Hlasuje se aklamací.

 

11.16. O průběhu valné hromady se vyhotovuje zápis. Ředitel zajistí vyhotovení zápisu ze

           zasedání valné hromady do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví

zápis

      ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím valná hromada pověřila. Zápis podepisuje

           předseda zasedání

 

11.17.  Zápis ze zasedání valné hromady obsahuje následující údaje:

a)  název, sídlo a identifikační číslo spolku;

b)  místo, datum a čas konání valné hromady;

c)  kdo zasedání valné hromady svolal a jakým způsobem;

d)  kdo zasedání zahájil;

e)  jméno předsedy zasedání;

f)  popis projednání jednotlivých bodů pořadu zasedání valné hromady;

g)  rozhodnutí valné hromady s uvedením výsledku hlasování;

h)  zaznamenání nesouhlasu člena spolku s usnesením valné hromady;

i)   kdy byl zápis ze zasedání valné hromady vyhotoven.

 

11.18   Přílohou zápisu ze zasedání valné hromady je prezenční listina.

 

 

12.     Ředitel

 

12.1.   Ředitel je statutárním a výkonným orgánem spolku.

 

12.2.   Řídí se při své činnosti těmito stanovami a pokyny schválenými valnou hromadou, které musí být v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

 

12.3.   Ředitel rozhoduje a jedná o všech záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami spolku     

  svěřeny do působnosti kontrolní komise, valné hromady nebo pokud si je valná hromada   

  nevyhradí do své působnosti svým rozhodnutím. Do působnosti ředitele patří zejména:
 a)     svolávat valnou hromadu;

           b)     zajišťovat řízení spolku;

           c)      vykonávat usnesení valné hromady;

           d)     vést seznam členů spolku;

           e)     zřizovat odborné poradní orgány spolku;

           f)      obchodní vedení spolku;

          g)      předkládat valné hromadě zejména:

          - návrhy na změnu stanov;

          - zprávu o hlavní činnosti spolku a vedlejší hospodářské činnosti a o stavu jeho                                majetku;

          - návrh na zrušení spolku;

          - návrh řádného člena spolku na zařazení jeho záležitostí na pořad zasedání valné
hromady;

          - návrh rozpočtu na kalendářní rok;

          - finanční plán;

          - návrh koncepce činnosti spolku;

          - návrh výroční zprávy spolku;

          - účetní závěrku;
h)      jmenovat auditora k ověření účetní uzávěrky spolku a prezentovat zprávu
          o činnosti a finančních záležitostech na zasedání valné hromady;
i)       zřizovat kancelář a přijímat zaměstnance spolku, za které nese odpovědnost jako
          zaměstnavatel. V čele kanceláře stojí ředitel. Výběr zaměstnanců probíhá
          formou veřejného výběrového řízení a všem zaměstnancům spolku náleží
           smlouva, popis práce a přístup ke školením a směrnicím potřebným pro výkon
           jejich práce.

 

12.4.     Řídí a organizuje veškerou činnost spolku a je odpovědný za jeho hospodaření.   

  Podepisování za spolek se děje tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu spolku   

  připojí svůj podpis.

 

12.5.     Ředitel je odpovědný valné hromadě za činnost spolku. Ředitele jmenuje a odvolává   

  valná hromada.

 

12.6.    Ředitel se zúčastňuje jako stálý host s hlasem poradním jednání valné hromady   

   a jednání kontrolní komise.

 

12.7.   Ředitel je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat           

  mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo   

  způsobit spolku škodu.

 

12.8.   S ředitelem je uzavírána smlouva o výkonu funkce.

12.9.   Není-li ředitel jmenován, nevykonává-li svou funkci nebo je-li nepřítomen, zastupuje ho    

  v rozsahu jeho kompetencí zástupce ředitele.

12.10.    Ředitel vymezí rozsah svého zastupování pro případ své nepřítomnosti.

12.11.    Pro zástupce ředitele platí přiměřeně veškerá ustanovení těchto stanov, týkající se   

  ředitele.

 

 

13.     Kontrolní komise

 

13.1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku a je přímo odpovědná valné hromadě. Kontrolní komise je při své činnosti nezávislá.

13.2 Členové kontrolní komise jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou. Členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit spolku škodu.

 

 13.3 Kontrolní komise spolku má 3 členy. Členové kontrolní komise ze svého středu volí předsedu kontrolní komise.

 

13.4 Členové kontrolní komise nesmí být současně zaměstnanci spolku. Toto omezení zahrnuje pracovní poměr i dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti).

13.5  Osoba, která byla v pracovním poměru se spolkem, se nesmí stát členem kontrolní komise po dobu 2 let od ukončení takového poměru. Osoba, která byla členem kontrolní komise, nemůže vstoupit do pracovního poměru se spolkem do 2 let od ukončení svého mandátu. Toto omezení se nevztahuje na práce konané mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). 

13.6  Kontrolní komise volí a odvolává ze svých řad předsedu, který jedná jejím jménem a organizuje její práci. Volba předsedy kontrolní komise se koná na prvním zasedání kontrolní komise, které proběhne v den konání valné hromady.

13.7   Jednání kontrolní komise se konají dle potřeb spolku a z jednání kontrolní komise se pořizuje zápis. Předseda kontrolní komise je povinen svolat jednání kontrolní komise, požádá-li o to ředitel nebo člen kontrolní komise. Kontrolní komise rozhoduje většinou hlasů svých členů. 

13.8  Funkční období členů kontrolní komise činí 5 let. Opětovná volba člena kontrolní komise je možná, avšak člen kontrolní komise může být zvolen jen dvě po sobě jdoucí funkční období.

 

13.9 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku, dohlíží na veškeré aktivity spolku a naplňování účelu spolku v souladu se stanovami a právními předpisy. Kontrolní komise či jí pověřený člen jsou oprávněni zejména:

 

a)   nahlížet do všech dokladů spolku a dohlížet, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny
    a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy;

 

b)   požadovat od členů spolku, ať již členů některého ze spolkových orgánů či členů
    stojících mimo tyto orgány, vysvětlení k jednotlivým záležitostem;

 

c)    dohlížet na činnost ředitele;

 

d)   kontrolovat dodržování rozpočtu spolku a přezkoumávat roční účetní závěrku spolku       

     a předkládat své vyjádření valné hromadě;

 

e)  podávat  řediteli  návrh na svolání  valné hromady, vyžadují–li to zájmy spolku;

 

f)  podávat pravidelně, nejméně však dvakrát ročně o své činnosti zprávu valné hromadě.

 

13.10  Zjistí-li kontrolní komise v rámci své působnosti jakékoli nedostatky, je povinna na ně
   ihned upozornit valnou hromadu.

13.11  Členství v kontrolní komisi zaniká:

a) písemným prohlášením, že člen odstupuje ze své funkce; předseda kontrolní komise      

    o prohlášení člena kontrolní komise informuje statutární orgán,

 

b)  rozhodnutím valné hromady o odvolání  podle čl. 11.3 písm. b).

 

 

14.     Účetnictví

 

14.1  Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zvláštním zákonem.

 

14.2  Účetním obdobím je kalendářní rok.

 

14.3 Ředitel zajistí po skončení účetního období sestavení účetní závěrky, kterou předloží k přezkoumání a ke schválení valné hromadě spolku tak, aby byly dodrženy zákonné lhůty pro podání daňového přiznání.

 

14.4 Spolek vede oddělenou účetní evidenci hlavní činnosti spolku a vedlejší hospodářské činnosti spolku; tím není dotčena povinnost spolku vést oddělenou účetní evidenci hospodářské a nehospodářské činnosti podle přímo použitelných předpisů Evropské unie o veřejné podpoře.

 

 

15.     Zrušení a zánik spolku

 

15.1 Spolek se zrušuje ke dni rozhodnutí valné hromady o zrušení spolku, není-li v tomto rozhodnutí stanoveno jinak, a dále dnem, kdy rozhodnutí soudu o zrušení spolku nabude právní moci.

 

15.2   Dojde-li ke splynutí nebo sloučení spolku s jiným spolkem, dojde k zániku spolku bez likvidace.

 

15.3   Zaniká-li spolek bez právního nástupce, jeho zániku musí předcházet likvidace.

 

15.4   Spolek zaniká ke dni výmazu ze spolkového rejstříku.

 

 

16.     Likvidace

 

16.1   Při zrušení spolku s likvidací sestaví likvidátor soupis jmění a zpřístupní jej v sídle spolku všem jeho členům.

 

16.2   Likvidátora jmenuje valná hromada na návrh ředitele.

 

16.3   V rámci likvidace postupuje spolek v souladu s platnými právními předpisy.

 

16.4   Obdržel-li spolek účelově vázané plnění z veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu.

 

 

17.     Závěrečná ustanovení

 

17.1   Stanovy jsou platné a účinné dnem jejich schválení zakladateli spolku.

 

17.2   Právní poměry spolku včetně vzájemných vztahů mezi členy spolku související s jejich členstvím, jakož i ostatní právní vztahy uvnitř spolku se řídí těmito stanovami; pokud nejsou těmito stanovami výslovně upraveny, řídí se obecně závaznými předpisy, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

 

 

ICUK_stanovy.pdf  (110.82 kB)

 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Stanovy Inovačního centra ÚK

© 2019 Insion

 

 

 


News: