PodporA a rozvoj

inovačního prostředí v Ústeckém kraji II.

Inovační centrum Ústeckého kraje je spoluřešitelem projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (Smart II – ÚK).

Projekt navazuje svými aktivitami na projekt „Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její krajské přílohy za Ústecký kraj.

Cílem projektu je zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit ekosystém a rozšířit kapacity a klíčové kompetence odborníků.

Klíčové aktivity projektu

#Vzdělávání a rozvoj kompetencí

vytvoření odborného týmu, který propojuje a podněcuje inovační aktivity v regionu

#Mapování a analýzy regionu

sběr dat a vytvoření podkladů a analýz pro inovativní rozvoj regionu

  #Marketing a komunikace kraje

zviditelnění regionálních success stories v oblasti podnikání, inovací, V&V

#Základní tým

#Asistence

dotační podpora pro přípravu rozvojových projektů

#Pilotní ověření

projektů pro nalákání/udržení expertů a komercionalizace výsledků V&V

 

#Twining

získání zkušenosti v oblasti komercializace výsledků výzkumu (TU Dresden)

Údaje o projektu

Realizuje: Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje + participace dalších partnerů

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Období realizace: 15. 3. 2019 – 15. 9. 2022

Podpora projektu