#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Transformační centrum Ústeckého kraje

SYSTÉM KOMPLEXNÍCH SLUŽEB

PRO TRANSFORMACI ÚSTECKÉHO KRAJE

K MODERNÍMU POST-UHELNÉMU REGIONU

CÍLE TRANSFORMAČNÍHO CENTRA

  • smart region, sběr, analýza a užívání dat
  • podpora malého a středního podnikání s důrazem na inovace
  • transformace energetiky směrem k decentralizaci, úsporám a obnovitelným zdrojům
  • revitalizace krajiny, tvorba lepšího fyzického prostředí

CÍLOVÉ SKUPINY PROJEKTU

  • organizace veřejné správy
  • podnikatelské subjekty v kraji

k pozitivní změně regionu

  • TCÚK zkvalitní veřejnou správu: díky otevřené datové platformě, která bude sbírat, analyzovat a vizualizovat data, budou mít firmy i veřejná správa vždy přesné informace pro rozhodování
  • TCÚK přinese lepší práci: podpoří malé a střední firmy s inovativními nápady a otevře jim cestu k moderním technologiím a digitalizaci, bude stimulovat vznik nových firem, přinese tak nová a především znalostně náročnější pracovní místa
  • TCÚK dekarbonizuje region: pokročilý energetický management bude odrazovým můstkem pro čisté a efektivní prostředí
  • TCÚK promění krajinu: plánování krajiny a urbanismus přinesou revitalizovaná území po těžbě a moderní města pro život

Místo realizace projektu Transformačního centra Ústeckého kraje je město Ústí nad Labem.
V rámci projektu budou poskytovány služby nejen pro Ústí nad Labem, ale s dopadem na celý ÚsteckÝ kraj.

PARTNEŘI PROJEKTU

Datové centrum Ústeckého kraje

Inovační centrum Ústeckého kraje

Energetické centrum Ústeckého kraje

Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje

problémové oblasti KRAJE

Informační a datové služby

Podnikání a inovace

Transformace hospodaření s energií

Revitalizace území

poskytované služby

Pilíř 1: Informační a datové služby

Pilíř 2: Podpora podnikání a inovací

Pilíř 3: Transformace hospodaření s energií

Pilíř 4: Komplexní revitalizace území

Inovační centrum Ústeckého kraje je partnerem projektu služby v Pilíři 2: Podpora podnikání a inovací; organizačně zajišťuje objekt Transformačního centra Ústeckého kraje.

Systém služeb bude poskytován pro (především) malé a střední podniky (MSP).

Jednotlivé podniky mohou využít více programů v závislosti na stupni své zralosti, programy lze tedy pro přehlednost rozčlenit na:

1.            Služby pro začínající podniky (startupy) → mentoři, workshopy, investoři

2.            Služby pro rozvinuté podniky zvyšující jejich inovační výkonnost → experti, programy

3.            Služby pro rozvinuté podniky zvyšující jejich technologickou kompetenci → vzdělávání, transfer technologií, financování

Specifickou službou, která propojí MSP v kraji a výzkumné organizace, bude transfer technologií.

Místo realizace projektu: Město Ústí nad Labem s dopadem na celý Ústecký kraj

Podpořeno z Operačního programu Spravedlivá transformace

Nositel a žadatel projektu: Ústecký kraj

Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/22_002/0000053

Projektové období: 2021 – 2027

Partneři
Přejít nahoru