#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Smart akcelerátor

PODPORA A ROZVOJ

INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Ústecký kraj

#NOVÝ START

SMART AKCELERATOR +I

CÍLE VÝZVY

  • umožnit v jednotlivých krajích ČR rozvoj kapacit a kompetencí přispívajících k vytváření podmínek pro posilování inteligentní specializace, rozvoje inovačních ekosystémů a rozvoje spolupráce mezi aktéry napříč sférami tzv. triple/quadruplehelix (zejména výzkumných organizací, vzdělávacích institucí, firemní sféry a veřejného sektoru) v souladu s prioritami definovanými Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (dále jen „Národní RIS3 strategie“) a její regionální dimenzí (dále jen „krajské RIS3 strategie“)
  • věcně navazuje na výzvy Smart Akcelerátor I a II realizované v programovém období 2014-2020 v OP VVV a jejím účelem je dále rozvinout spolupráci mezi institucemi odpovědnými za přípravu a realizaci nástrojů podpory VaV a i na regionální úrovni a využít výstupů realizovaných intervencí a projektů k dalšímu rozvoji regionů.

Realizuje: Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje + participace dalších partnerů

Registrační číslo: CZ.02.01.02/00/22_009/0004316

Období realizace: 1. 10. 2023 – 31. 3. 2027

PODPORA PROJEKTU

SMART AKCELERATOR ii

Inovační centrum Ústeckého kraje je spoluřešitelem projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (Smart II – ÚK).

Projekt navazuje svými aktivitami na projekt „Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její krajské přílohy za Ústecký kraj.

Cílem projektu je zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit ekosystém a rozšířit kapacity a klíčové kompetence odborníků.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

#VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ KOMPETENCÍ

vytvoření odborného týmu, který propojuje a podněcuje inovační aktivity v regionu

#MAPOVÁNÍ A ANALÝZY REGIONU

sběr dat a vytvoření podkladů a analýz pro inovativní rozvoj regionu

#MARKETING A KOMUNIKACE KRAJE

zviditelnění regionálních success stories v oblasti podnikání, inovací, V&V

#ASISTENCE

dotační podpora pro přípravu rozvojových projektů

#PILOTNÍ OVĚŘENÍ

projektů pro nalákání/udržení expertů a komercionalizace výsledků V&V

#TWINING

získání zkušenosti v oblasti komercializace výsledků výzkumu (TU Dresden)

#ZÁKLADNÍ TÝM

Realizuje: Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje + participace dalších partnerů

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Období realizace: 15. 3. 2019 – 15. 9. 2022

PODPORA PROJEKTU

Partneři
Přejít nahoru