#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Smart akcelerátor

PODPORA A ROZVOJ

INOVAČNÍHO PROSTŘEDÍ V ÚSTECKÉM KRAJI

Ústecký kraj

#NOVÝ START

SMART AKCELERATOR PRO ÚSTECKÝ KRAJ iii

  • Cílem projektu SMART III – ÚK je růst kapacit a kompetencí přispívajících k rozvoji inteligentní specializace v Ústeckém kraji na bázi RIS3 ÚK. Mezi hlavní cíle patří zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, zajištění kapacity a klíčových kompetencí odborníků, příprava a realizace strategických projektů, podpora ekosystému a spolupráce aktérů v území vč. posílení jejich komunikace a marketingu. Důraz bude kladen také na podporu a zavádění nových nástrojů v rámci tzv. pilotovaných intervencí.
  • Výsledky samotného projektu přinesou následující změny: zefektivní se systém řízení a podpory výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni, bude otevřený a srozumitelný, zvýší se podpora inovačních aktivit ze strany regionálních aktérů, budou prohlubována existující a navázána nová
    partnerství mezi aktéry inovačního ekosystému, což přinese lepší vzájemnou koordinaci a synergii aktivit, výrazně se podpoří spolupráce mezi veřejnou správou, vysokými školami a firmami, zvýší se počet strategických projektů a mezinárodní spolupráce, které budou mít pozitivní dopad na inovační prostředí a rozvoj hospodářství v kraji. Projekt bude klást důraz na silné stránky, konkurenční výhody a potenciál kraje.
  • Projekt věcně navazuje na výzvy Smart Akcelerátor I a II realizované v programovém období 2014-2020 v OP VVV a jejím účelem je dále rozvinout spolupráci mezi institucemi odpovědnými za přípravu a realizaci nástrojů podpory VaV a i na regionální úrovni a využít výstupů realizovaných intervencí a projektů k dalšímu rozvoji regionů.

Realizuje: Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje + participace dalších partnerů

Registrační číslo: CZ.02.01.02/00/22_009/0004316

Období realizace: 1. 10. 2023 – 31. 3. 2027

PODPORA PROJEKTU

SMART AKCELERATOR ii

Inovační centrum Ústeckého kraje je spoluřešitelem projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II (Smart II – ÚK).

Projekt navazuje svými aktivitami na projekt „Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj“ a má za cíl podpořit rozvoj inovační ekonomiky v Ústeckém kraji v souladu s Národní výzkumnou a inovační strategií pro inteligentní specializaci České republiky (tj. Národní RIS3 strategie) a její krajské přílohy za Ústecký kraj.

Cílem projektu je zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, podpořit ekosystém a rozšířit kapacity a klíčové kompetence odborníků.

KLÍČOVÉ AKTIVITY PROJEKTU

#VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ KOMPETENCÍ

vytvoření odborného týmu, který propojuje a podněcuje inovační aktivity v regionu

#MAPOVÁNÍ A ANALÝZY REGIONU

sběr dat a vytvoření podkladů a analýz pro inovativní rozvoj regionu

#MARKETING A KOMUNIKACE KRAJE

zviditelnění regionálních success stories v oblasti podnikání, inovací, V&V

#ASISTENCE

dotační podpora pro přípravu rozvojových projektů

#PILOTNÍ OVĚŘENÍ

projektů pro nalákání/udržení expertů a komercionalizace výsledků V&V

#TWINING

získání zkušenosti v oblasti komercializace výsledků výzkumu (TU Dresden)

#ZÁKLADNÍ TÝM

Realizuje: Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje + participace dalších partnerů

Registrační číslo: CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194

Období realizace: 15. 3. 2019 – 15. 9. 2022

PODPORA PROJEKTU

Partneři
Přejít nahoru