#INOVACE PRO ROZVOJ REGIONU

Nová energetika a zdroje

Aktuální environmentální a geopolitické okolnosti nevyhnutelně vedou ke změně paradigmatu ve způsobech, jakými lidská společnost vyrábí, distribuuje, skladuje a spotřebovává energii. V Evropské unii (EU) je dnes zcela nemožné nahlížet na nutnost této změny jinak, než prizmatem stávající energetické krize a pokračující ruské agrese na Ukrajině. Nespolehlivost některých mimočeských dodavatelů energetických komodit však paradoxně otevírá nové cesty a směry, díky kterým bude možné v Ústeckém kraji nastavit pokrokové vzorce pro nakládání s energiemi.

ICUK existenci potenciálu relevantních inovativních vzorců vnímá jako zásadní pro dosažení nejen bezprecedentní energetické soběstačnosti a odolnosti České republiky a Ústeckého kraje, ale i k dekarbonizaci energetického sektoru a maximalizaci regionální energetické hospodárnosti a účinnosti. Témata, kterými se ICUK v této souvislosti zabývá, zahrnují obnovitelné zdroje energie, akumulaci neboli skladování vyrobené energie pro pozdější využití nebo decentralizaci energetiky, například vytvářením lokálních a soběstačných energetických komunit. ICUK proto usiluje a nadále bude usilovat o navazování a zprostředkování partnerství a projektů v dané oblasti, stejně jako o vytvoření vhodných podmínek pro jejich realizaci, aby se energetika v Ústeckém kraji stala moderní, inovativní a environmentálně šetrnou. 

Pro co nejoptimálnější nakládání s energiemi z pohledu hospodárnosti a emisního zatížení je rovněž záhodno uvažovat o zavádění systému energetického managementu s cílem řízení a optimalizace snižování energetických spotřeb. V současnosti ICUK úzce spolupracuje s Energetickým centrem Ústeckého kraje (ECUK)Datovým centrem Ústeckého kraje (DCÚK) při vytváření analytického softwaru Krajského energetického managementu (KEM). Jedná se o klíčový nástroj pro zavádění systému energetického managementu napříč Ústeckým krajem, a tedy i optimalizaci regionálního energetického hospodářství. 

K tomu, aby došlo k plošnému rozvoji aplikací nejinovativnějších energetických řešení v Ústeckém kraji, je rovněž bezpodmínečně nutné zjišťovat, jak se s podobnou energetickou situací vypořádávají sousední evropské státy. ICUK kontinuálně spolupracuje s řadou partnerů při navazování mezinárodních partnerství za účelem výměny znalostí a jejich následného praktického využití v rámci regionálních či mezinárodních projektů. Příslušné projekty jsou zaměřené od výzkumu až po samotné aplikace.  

ICUK SE PODÍLÍ NA ŘEŠENÍ TÉMAT:

 • obnovitelné zdroje energie
  • geotermální energie
  • fotovoltaika
  • větrné elektrárny
  • bioplynové stanice
 • skladování energie pro pozdější využití
  • bateriová úložiště
  • vodík a palivové články – ukládání energie a zpětná přeměna na elektřinu
  • další způsoby ukládání – podzemní zásobníky tepla, přečerpávací vodní elektrárny
 • decentralizace energetiky
  • přechod z velkých systémových zdrojů energie na menší lokální zdroje
  • komunitní a komunální energetika
 • zavádění systému energetického managementu
  • krajský energetický management (KEM) – spolupráce s ECUK
  • virtuální a efektivnější řízení spotřeby energií v regionu
 • oběhové hospodářství
  • využití odpadního tepla, například na pěstování plodin

VODÍK V ÚSTECKÉM KRAJI

V listopadu 2019 podepsalo 18 subjektů včetně Ústeckého kraje, měst, klíčových firem, výzkumných organizací a podpůrných institucí Memorandum o partnerství a spolupráci při rozvoji komplexního využití vodíku jako zdroje čisté energie v Ústeckém kraji.

Cílem spolupráce je příprava a realizace aktivit podporujících komplexní využití vodíku, zejména pak toho vznikajícího v technologickém procesu firem v Ústeckém kraji, který by byl v kraji zpracován zkapalněním a distribuován jako čisté bezuhlíkové palivo určené pro širokou škálu aplikací v oblasti jeho energetického využití (např. pro rozvoj bezemisní dopravy v Ústeckém kraji).

Záměr je z pohledu ČR unikátní v tom, že v rámci jednoho kraje nabízí celkový uzavřený okruh od využití především již v kraji existujících výrobních kapacit vodíku, přes zpracování vodíku, jeho distribuci až po efektivní energetické využití. Celý záměr má nejen vysoce pozitivní ekologický potenciál, ale vytváří též významné ekonomické přínosy pro firmy v Ústeckém kraji v oblasti současných progresivních celosvětových technologických trendů.

VODÍKOVÁ STRATEGIE ÚSTECKÉHO KRAJE

Ústecký kraj je prvním českým regionem s vlastní vodíkovou strategii.

Právě vodík má schopnost uchovávat energii vyrobenou z obnovitelných zdrojů a tím přispět ke stabilitě dodávek energie, ale může být využit i jako zcela bezemisní palivo či čisté energetické řešení pro budovy. V Ústeckém kraji má svou tradici a zjevně i budoucnost. S cílem zachovat význam tohoto regionu coby energetického srdce České republiky i v rámci energetické tranzice vznikla Vodíková strategie Ústeckého kraje, jako první dokument tohoto druhu v České republice.

Strategie ke stažení ZDE

Martin Balej

bývalý rektor UJEP

„Vodík má skvělý potenciál a jeho aplikace představuje velkou výzkumnou výzvu. Ve spolupráce s VŠCHT, ČVUT, případně dalšími vysokými školami se proto, mimo jiné, zaměříme na základní výzkum v oblasti bezpečného ukládání vodíku. Připravujeme rovněž specializaci studijního programu Energetika zaměřenou na čisté energie.“

Partneři
Přejít nahoru