#INOVACE V KULTUŘE

Kulturní a kreativní odvětví

Podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky jsou Kulturní a kreativní odvětví (KKO). Ta jsou definována jako ekonomické činnosti probíhající v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru.

Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO.

Kulturní a kreativní odvětví jsou důležité pro zajištění trvalého rozvoje společnosti a tvoří jádro kreativního hospodářství. Díky tomu, že jsou tato odvětví založena na znalostech a na individuální kreativitě a talentu, vytvářejí značné ekonomické bohatství. Ještě důležitější je, že jsou zásadní pro společný smysl pro evropskou identitu, kulturu a hodnoty.

Z ekonomického hlediska vykazují nadprůměrný růstvytvářejí pracovní místa – zejména pro mladé lidi – a zároveň posilují sociální soudržnost. Součástí aktivit KKO je také podpora kreativního učení, úzká spolupráce s fakultami UJEP a rozvoj uměleckých oborů na SŠ. 

PODÍLÍME SE NA MAPOVÁNÍ, SYSTEMATICKÉM UCHOPENÍ A ROZVOJI TZV. KUTLURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮYMSLŮ V ÚSTECKÉM KRAJI.


ICUK je jedním z realizátorů regionální platformy KREATIVNÍ.UK Jedná se o síť organizací, iniciativ a jednotlivců. Zaměřujeme se také na podporu podnikavosti kreativců například skrze partnerský pilotní program OVACE (spolupráce s inovačním centrem INION Karlovy Vary).

Skupina byla založena Ústeckým krajem, Inovačním centrem, pobočkou agentury CzechInvest, Veřejným sálem Hraničář, ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a více než patnácti místními partnery z celého kraje, většinou neziskovkami zaměřenými na kulturu a kreativitu.


ICUK je oficiálním členem dynamicky rostoucí platformy NEW EUROPEAN BAUHAUS (NEB). Jedná se o novou evropskou iniciativu, která se zaměřuje na společenskou transformaci založenou na spolupráci a skládající se ze tří základních hodnot: 

  1.  Estetika a zdravé a bezpečné prostředí pro život
  2.  Udržitelnost (oběhové hospodářství)
  3.  Začlenění (přístupnost a cenová dostupnost)

Projekty, iniciativy a opatření prováděné pod záštitou nového evropského Bauhausu tak bude spojovat úsilí o transformaci našeho způsobu života, díky které bude přitažlivější, udržitelnější a inkluzivnější. Platforma umožňuje vyhledat nejen zahraniční projektové partnery, ale také projekty samotné, na kterých můžeme participovat.  

NEB propojuje evropskou zelenou dohodu s naším každodenním životem a obytnými prostory. Jde o využití našich zelených a digitálních výzev k proměně našich životů k lepšímu.


V hledáčku je také mezinárodní spolupráce v tuto chvíli realizovaná například skrze členství v síti European Creative Business Network (ECBN) a přenosu dobré praxe z regionů úspěšně transformovanými také díky podpoře KKO. 


Hlavním posláním Filmové kanceláře Ústeckého kraje je propagovat region jako atraktivní destinaci pro filmová a televizní natáčení a sloužit filmařům jako nezávislý zdroj informací a prostředník v komunikaci s místními úřady, soukromými subjekty a obyvateli.


KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ – DLE MINISTERSTVA KULTURY

“Podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky jsou KKO. Ta definujeme jako ekonomické činnosti probíhající v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO“.

— MKČR, Strategie podpory a rozvoje KKO, 2021 —

Partneři
Přejít nahoru