#INOVACE V KULTUŘE

KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ

V roce 2021 vznikla v Ústeckém kraji tvůrčí síť organizací, iniciativ a jednotlivců zaměřená na podporu podnikavosti a kreativních odvětví. Skupina nese název KREATIVNI.UK a byla založena Ústeckým krajem, Inovačním centrem, pobočkou agentury CzechInvest, Veřejným sálem Hraničář, ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a více než patnácti místními partnery z celého kraje, většinou neziskovkami zaměřenými na kulturu a kreativitu.

Je zdrojem inspirace a informací pro tvůrčí podnikání.

Cílem sítě je zapojit tvůrčí talenty do přeměny uhelného severozápadu Čech a podpořit rozvoj kulturních a kreativních odvětví, která například v sousedním Sasku generují stejné HDP jako automobilový sektor.

CO JSOU KULTURNÍ A KREATIVNÍ ODVĚTVÍ?

Definice ministerstva kultury

“Podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky jsou KKO. Ta definujeme jako ekonomické činnosti probíhající v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO“.

— MKČR, Strategie podpory a rozvoje KKO, 2021 —

EU a MŠMT
Útecký kraj
UJEP
Hospodářská komora
Přejít na začátek