Naše služby

Tento formulář vám umožní vybrat typ služby a konkrétní službu

Nejprve vyberte typ služby, poté zvolte konkrétní službu a klikněte na tlačítko "Zobrazit službu"

×
#Podpora inovačního ekosystému

Smart Akcelerátor pro Ústecký kraj III

Projekt pro podporu a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji

Popis

Cílem projektu Smart akcelerátor pro Ústecký kraj III je růst kapacit a kompetencí přispívajících k rozvoji inteligentní specializace v Ústeckém kraji na bázi RIS3 ÚK. Mezi hlavní cíle patří zkvalitnění prostředí pro zlepšení inovační výkonnosti kraje, zajištění kapacity a klíčových kompetencí odborníků, příprava a realizace strategických projektů, podpora ekosystému a spolupráce aktérů v území vč. posílení jejich komunikace a marketingu. Důraz bude kladen také na podporu a zavádění nových nástrojů v rámci tzv. pilotovaných intervencí.

Zkrácený název:

Smart III - ÚK

Registrační číslo:

CZ.02.01.02/00/22_009/0004316

Období realizace:

16. 9. 2022 – 31. 3. 2026

Realizuje:

Ústecký kraj, Inovační centrum Ústeckého kraje + participace dalších partnerů

Co to přinese regionu

 

  • zefektivní se systém řízení a podpory výzkumu, vývoje a inovací na regionální úrovni, bude otevřený a srozumitelný,
  • zvýší se podpora inovačních aktivit ze strany regionálních aktérů,
  • budou prohlubována existující a navázána nová partnerství mezi aktéry inovačního ekosystému, což přinese lepší vzájemnou koordinaci a synergii aktivit,
  • výrazně se podpoří spolupráce mezi veřejnou správou, vysokými školami a firmami,
  • zvýší se počet strategických projektů a mezinárodní spolupráce, které budou mít pozitivní dopad na inovační prostředí a rozvoj hospodářství v kraji.
  • projekt bude klást důraz na silné stránky, konkurenční výhody a potenciál kraje.

 

Projekt věcně navazuje na výzvy Smart Akcelerátor I a II realizované v programovém období 2014-2020 v OP VVV a jejím účelem je dále rozvinout spolupráci mezi institucemi odpovědnými za přípravu a realizaci nástrojů podpory VaV a i na regionální úrovni a využít výstupů realizovaných intervencí a projektů k dalšímu rozvoji regionů.

 

Realizované pilotní projekty

 

Řešená témata

Kulturní a kreativní průmysly

Odpovědná osoba za ICUK: Lucie Podrápská
Zakládající členové: Ústecký kraj, UJEP, ICUK, CzechInvest, Veřejný sál Hraničář

Náplň práce / cíl:

Cílem EDP skupiny je během následujících 2-3 let nastartovat rozvoj kulturních a kreativních odvětví v Ústeckém kraji a položit základ pro další již více zacílený rozvoj inovačního ekosystému v této RIS3 doméně kraje. KKO zahrnují činnosti, jejichž základem jsou lidská kreativita, dovednosti a talent mající potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa, zejména využitím duševního vlastnictví. Jedná se např. o umělecká řemesla, památky, výtvarné umění, filmový průmysl, architekturu, design, digitální hry nebo módu.  Transformační potenciál KKO v Ústeckém kraji, podobně jako se ukázalo v zahraničí, přinese zakládání a rozvoj podniků, diverzifikaci a tvorbu pracovních míst a rozvoj malých a středních podniků včetně podnikání osob fyzických (OSVČ). Dílčím výstupem je vznik a provozování webu kreativni.uk. Cílem projektu je do února 2025 zpracovat Strategii rozvoje KKO v Ústeckém kraji na období 2025–2027.

Inovace ve zdravotnictví a sociálních službách /Digital Health Platform/

Odpovědná osoba za ICUK: Tereza Okurková
Členové: ICUK, MZ ČR, Krajská zdravotní a.s., Charita Litoměřice, Domov Velké Březno), výzkumných zařízení, FZS a FSE UJEP, firem z oblasti zdravotnictví a IT, orgánů státní správy i samosprávy
Setkává se: několikrát ročně

Náplň práce / cíl:

Cílem EDP skupiny pro inovaci ve zdravotnictví a sociálních službách (eHealth) pro Ústecký kraj v rámci rozvoje RIS3 strategie je podpořit digitalizaci a inovativní technologicky orientované přístupy a procesy ve zdravotnictví a sociálních službách a ruku v ruce s tím prohlubovat a propojovat spolupráci mezi akademickým, podnikatelským i veřejným sektorem, podnítit k výměně dobré praxe, inspiraci a diskusi s cílem podpořit zajímavé náměty či uzavřít dohody na konkrétní spolupráci. V rámci koordinace činnosti platformy pro digitalizaci zdravotnictví a sociálních služeb je ICUK členem mezinárodní sítě Reference Site Collaborative Network a podporuje tak identifikaci a rozvoj výše zmíněných aktivit EDP skupiny v oblasti prevence, aktivního a zdravého stárnutí, digitalizaci a nové technologie.

Digitalizace

Odpovědná osoba za ICUK: Lucie Dohnalová, expert pro DigiLab (zástup pro oblast digitalizace)
Členové: 31 subjektů z aplikační sféry mj.(COM PLUS cz a.s. DYNAMIC FUTURE s.r.o., Evolution design, s.r.o., FCC průmyslové systémy s.r.o., Foxily s.r.o.,T-mobile a.s.,) veřejné sféry (mj. DCUK, ICUK, Aignos, Agentura regionálního rozvoje, Asociace pro aplikovaný výzkum v IT, z.s.) a akademické sféry (ČVUT pracoviště Děčín (FD, FJFI), CIIRC; UJEP (fakulty PřF, FSI, FSE).
Setkává se: několikrát ročně

Náplň práce / cíl:

Cílem EDP skupiny pro rok 2023 mj. bylo zahájit realizaci projektu Evropské centrum pro digitální inovace (EDIH CTU) zaměřující se primárně na podporu implementace AI a robotiky do malých a středních výrobních podniků, který byl podpořen z programu Digital Europe, kde je ICUK součástí projektového konsorcia a projekt mezinárodního charakteru GREENE 4.0 soustředící svou pozornost na využití digitálních technologií pro zelenou výrobu. Za další úspěch lze vnímat kolaborativní platformu 25 subjektů z Ústeckého kraje pro digitalizaci, s názvem ICUK Digital Innovation Hub (ICUK DIH), která poskytuje služby zejména malým a středním výrobním podnikům.

Připravovanými projekty dalších let jsou mj. projekt SeEDScomp připravený ve spolupráci s institutem Centouris Univerzity v Pasově, zaměřující se na téma digitální servitizace v podnicích spadajících pod NACE 26-28, projekt COEUS připravený ve spolupráci s DIH Slovenia, jehož hlavním tématem je „Corporate digital responsibility“, tj. zodpovědné využívání digitálních technologií v podnicích a projekt NET4DIGI, jehož požadovaným výsledkem je B2B kolaborativní síť a platforma pro rozvoj malých a středních podniků a startupů se zaměřením na digitalizaci průmyslu, resp. podporu digitální transformace. Idea projektu vzešla z podnětů ze strany partnerských firem ICUK DIH.

Nanotechnologie a zelená chemie

Odpovědná osoba za ICUK:  Klára Rothe, RIS3 developer
Členové: Asociace nanotechnologického průmyslu ČR a zástupci FŽP a PřF UJEP, CENAB, nanotechnologické firmy Ústeckého kraje, ČVUT a další univerzity
Setkává se: 2krát ročně

Náplň práce / cíl:

Cílem EDP skupiny je zkoumat a využívat výhody nanotechnologií v oblasti ochrany životního prostředí, udržitelného rozvoje a efektivního využití zdrojů. Zabývá se výzkumem, vývojem a aplikacemi nanomateriálů a nanotechnologií s důrazem na environmentální design a plánování s cílem dosáhnout komplexních a inovativních řešení pro současné environmentální výzvy.

Chytrá energetika

Odpovědná osoba za ICUK:  Marek Hart, RIS3 Developer
Členové: Hospodářská a sociální rada Ústeckého kraje (HSR), z řad výzkumných pak Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s. (ÚJV Řež), FSI UJEP,  Univerzitní centrum Litvínov VŠCHT – FS ČVUT – ORLEN Unipetrol, ČVUT, z firem: Skupina Sev.en Česká energie, Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) a Energetické centrum Ústeckého kraje (ECUK)
Setkává se: 1krát ročně

Náplň práce / cíl:

EDP skupina „energetika“ pro Ústecký kraj řeší otázku významných regionálních změn v důsledku celostátního úsilí o dekarbonizaci ekonomiky a splnění klimatických a energetických cílů do roku 2030. Tento region, známý svou těžbou uhlí a výrobou energie z uhlí, má před sebou příležitosti i výzvy spojené s transformací k udržitelnějším způsobům výroby energie. S postupnou dekarbonizací se očekává snížení závislosti na uhlí a rozvoj alternativních zdrojů energie, včetně obnovitelných zdrojů a jaderné energie, solární a větrné elektrárny, rozvoj vodíkové ekonomiky – investice do výroby, skladování a distribuce vodíku jakožto čistého paliva pro průmysl, dopravu a výrobu energie, a úspora energie, tedy snížení energetické náročnosti kraje např. renovací budov. Cílem EDP skupiny je tedy nejen efektivně dodávat energii, ale také podporovat udržitelný rozvoj, inovace a společenskou odpovědnost v energetickém sektoru.

Rozvoj vodíkové ekonomiky

Odpovědná osoba za ICUK: Karel Tichý, RIS3 developer
Členové: Výzkumně vzdělávací centrum ORLEN UniCRE, a.s.., Fakulta strojního inženýrství, Fakulta životního prostředí a Fakulta přírodovědecká UJEP, ČVUT v Děčíně (Fakulta dopravní) a Vysoká škola chemicko-technologická, Česká vodíková technologická platforma (HYTEP), Ústav jaderného výzkumu Řež, a. s.
Setkává se: několikrát ročně

Náplň práce / cíl:

Cílem skupiny je soustředit se především na konzultačně-informační podporu spjatou s řešením aktivit a konkrétních rozvojových záměrů v oblasti rozvíjejícího se vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji. Cílem pro rok 2023 mj. bylo rozvíjet technologickou připravenost a komerční dostupnost aplikací technologií palivových článků a vodíku s institucemi na národní úrovni, řešit nedostatečný přístup k informacím a odborným znalostem v oblasti vodíku, prezentovat aktivity rozvíjejícího se vodíkového hospodářství v Ústeckém kraji na jednáních na evropské úrovni – mj. prezentovaní příležitostí pro rozvoj spolupráce v rámci Regionálního pilíře Hydrogen Europe a S3 Hydrogen Partnership a být aktivním účastníkem tvorby politiky EU v oblasti vodíku.

Smart city

Odpovědná osoba za ICUK:
Lukáš Eršil, RIS3 developer pro Smart Region

Členové: (stav z 2023) ICUK, DCÚK, ECÚK, UJEP FSE, zástupci z měst a obcí Ústeckého kraje a soukromé společnosti zabývající se Smart City prvky nebo 5G sítí.  

Setkává se: několikrát ročně

Náplň práce / cíl:

EDP skupina „Smart city“ pro Ústecký kraj řeší otázku rozvoje Smart City iniciativ s cílem využít moderní technologie ke zlepšení kvality života v kraji. Jejími hlavními cíli je integrace různých systémů a služeb do inteligentní infrastruktury měst, tedy efektivní využití energie, zlepšení mobility, zvýšení bezpečnosti, podpora udržitelnosti a zlepšení celkové kvality života obyvatel. Specifickým cílem a tedy diskutovanými tématy jednotlivých transformačních aktivit EDP skupiny se pro rok 2023 stala témata a problematika v oblasti digitalizace, jako jsou např. smart doprava a její potenciál zavádění smart prvků do MHD; lorawan sítě komunikující s IoT čidly; energetika vnímaná z pohledu úrovně energetického managementu ve městě a vyhledávání projektových příležitostí „na míru“ danému městu.

Spoluvytváříme a podporujeme rozvoj inovačního ekosystému Ústeckého kraje
Chcete nám pomoci s jeho rozvojem, hledáte partnera v regionu z řad firem, výzkumných organizací či podpůrných organizací ? Spojte se s námi.

Ing. Zdeněk Hušek

RIS3 manager pro inovační ekosystém Ústeckého kraje

Chci se spojit

Po odeslání formuláře bude vaše zpráva ihned předána zodpovědné osobě za službu. Garant služby se vám bude věnovat s prioritou a odpoví na vaši zprávu co nejdříve. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na spolupráci.

Ing. Zdeněk Hušek

RIS3 manager pro inovační ekosystém Ústeckého kraje
Kontaktní formulář - Pro region

Potřebujete pomoci s něčím jiným?

Pro firmy

Služby a konzultace pro rozjezd podnikání, inovace, expanzi…

Pro školy

Vzdělávání k podnikavosti, praxe, soutěže…

Pro region

Projekty pro rozvoj regionu, nové příležitosti, analýzy

Pro vaše akce

Pronájem našich prostor pro vaše setkání a akce