Náš kolega Miroslav Cingl pro vás připravil přehled dotačních titulů, které můžete využít pro inovace ve vaší firmě. Pokud budete chtít s dotacemi pomoci, neváhejte napsat na: cingl@icuk.cz


Aplikace – Výzva VII (OP PIK)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity): realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje. To znamená: Nemám potřebné know-how, potřebuji je vyvinout.

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky a velké podniky.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše: a) 40 mil. Kč pro projekty realizované bez účinné spolupráce, b) 80 mil. Kč pro projekty realizované v rámci účinné spolupráce nebo v rámci kódu intervence 063 nebo 065 (tzn. projekty s pozitivním dopadem na životní prostředí). Podíl aktivit podnikatelských subjektů na celkových způsobilých výdajích musí být minimálně 50 %.

Výzva: 16. 10. 2019 – 15. 1. 2020


Inovace – Výzva VII (OP PIK)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

 • zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb (produktová inovace)
 • zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb (procesní inovace)
 • zavedení nových metod organizace firemních procesů prostřednictvím zavádění nových informačních systémů integrující a automatizující procesy uvnitř podniku zaměřené především na propojení výzkumných a vývojových aktivit, inovací a výroby (organizační inovace)
 • zvýšení prodeje výrobků a služeb prostřednictvím významné změny v designu produktu nebo balení nebo zavedení nových prodejních kanálů (marketingová inovace)

Transferem technologie se zde rozumí přenos technologie (např. prototypy, technologické součásti apod.) či technologického postupu (např. technologická řešení, výrobní postupy apod.) včetně intelektuálního vlastnictví (např. patenty, licence apod.) a know-how vyvinutých výzkumnou institucí či vysokou školou pro účely průmyslové aplikace u jiného subjektu. V případě dalších subjektů se transferem technologie rozumí pouze přenos takových řešení, která jsou chráněna právy průmyslového vlastnictví (patenty/vynálezy, průmyslové nebo užitné vzory), a to buď formou přímého nákupu práva průmyslového vlastnictví či nákupu licence k jeho využití.

To znamená: Pořizuji si již existující know-how a zavádím je do výroby. Musí existovat funkční prototyp, proces apod., který jsem sám vyvinul nebo kupuji (licencuji) a zavádím.

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky a velké podniky.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

 • malý podnik 45 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • střední podnik 35 % z prokázaných způsobilých výdajů
 • velký podnik 25 % z prokázaných způsobilých výdajů

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 75 mil. Kč.

Výzva: 15. 10. 2019 – 15. 1. 2020


Partnerství znalostního transferu – Výzva V (OP PIK)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Vytvoření partnerství mezi firmou a výzkumnou organizací. Znalostní transfer probíhá formou účasti absolventa magisterského či doktorského studia přímo v provozovně podniku za dohledu vybraného expertního pracoviště.

To znamená: Absolvent VŠ provádí výzkumnou / vývojovou práci ve firmě dle zadání firmy, využívá přitom znalosti z VŠ, dozoruje ho na jedné straně expert z fakulty, na druhé straně praktik z firmy.

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): dotace až 70 %.

Dotace minimálně 500 000 tis. Kč a maximálně 5 mil. Kč.

Výzva: 7. 10. 2019 – 7. 1. 2020


Proof of concept – Výzva III (OP PIK)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

(A) Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu výzkumu a vývoje s cílem zavedení nového produktu/služby na trh. Výstupem je studie proveditelnosti, která zhodnotí technickou proveditelnost a komerční potenciál projektu.

(B) Dopracování výzkumu a vývoje do finální fáze a k přípravě jeho komercializace. Testování a ověřování nových nebo zdokonalených výrobků, postupů nebo služeb v reálných provozních podmínkách, verifikace výkonnosti, demonstrační aktivity, pilotní projekty a další činnosti směřující ke zdokonalování dopracování prototypu a nasazení nového produktu/procesu/služby na trh. Výstupem projektu bude také detailní plán komercializace.

To znamená: Mám k dispozici rozpracovaný výzkum s komerčním potenciálem, potřebuji ověřit jeho šance před uplatněním v praxi. Buď teoreticky – studií (aktivita A), nebo prakticky – testování, demonstrace apod. (aktivita B).

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory):

  Aktivita A Aktivita B
Malý podnik 300 tis. – 5 mil. Kč Dotace 50 – 70 %* 300 tis. – 10 mil. Kč Dotace 45 – 50 %
Střední podnik 300 tis. – 5 mil. Kč Dotace 50 – 60 % 300 tis. – 10 mil. Kč Dotace 35 – 50 %

Výzva: 29. 11. 2019 – 20. 3. 2020


Inovační vouchery – Výzva IV (OP PIK)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Nákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí nebo akreditovaných laboratoří s cílem zahájení či zintenzivnění inovačních aktivit MSP.

To znamená: Kupuju si odbornou službu od univerzity nebo akreditované laboratoře – měření, testování, návrhy apod.

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): dotace až 75 %.

Dotace minimálně 50 000 tis. Kč a maximálně 299 999 Kč.

Výzva: 2. 1. 2019 – 30. 6. 2020


Trend (TAČR) (podprogram Nováčci)

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Nastartování výzkumných a vývojových aktivit podniků.

To znamená: Vlastní výzkum / vývoj ve spolupráci s výzkumnou organizací.

Kdo může žádat (příjemci podpory): podniky.

Výzva: 5. 12. 2019 – 5. 2. 2020


The Country for the Future (MPO) – Podprogram 3 „Inovace do praxe“

Na co lze získat podporu (podporované aktivity):

Zavádění inovací v podnicích, včetně pořízení know-how, pořízení potřebných technologií či certifikace nových výrobků před samotným spuštěním výroby či poskytováním služby. Výsledkem projektu bude nový nebo inovovaný výrobek / služba / postup zavedený do praxe.

 • inovace produktu
 • inovace postupů, tedy procesu výroby / poskytování služby
 • inovace organizační – pouze pokud přímo souvisí s inovací produktu nebo postupu

Kdo může žádat (příjemci podpory): malé a střední podniky.

Kolik lze získat na jeden projekt (forma a výše podpory): dotace až 50 %.

Dotace maximálně 25 mil. Kč.

Jaké výdaje je možné podpořit (způsobilé výdaje):

U všech typů inovací:

 • náklady na získání, uznání a obranu patentů a dalších nehmotných aktiv
 • náklady na vyslání vysoce kvalifikovaných pracovníků z výzkumné organizace do firmy
 • náklady na poradenské a podpůrné služby v oblasti inovací

U inovací postupu nebo organizačních inovací dále:

 • osobní náklady
 • náklady na nástroje a vybavení v rozsahu a za období, kdy jsou využívány pro projekt
 • náklady na poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek – investiční
 • náklady na smluvní výzkum, poznatky a patenty, které byly zakoupeny nebo na něž byla pořízena licence od vnějších zdrojů za obvyklých tržních podmínek -neinvestiční
 • ostatní provozní náklady včetně nákladů na materiál, dodávky apod.
 • režijní náklady

Výzva: 14. 11. 2019 – 8. 1. 2020


Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se na nás obrátit s konzultací.