Dotační program Podpora začínajících podnikatelů, je již dlouhodobým nástrojem, kterým Ústecký kraj podporuje začínající podnikatele z našeho kraje. A proto i rok 2022 není výjimkou – přihlášky bude možné posílat od února do března tohoto roku.

PRO KOHO JE PROGRAM URČENÝ?
Pro malé začínající podnikatele, kteří:
– mají sídlo v Ústeckém kraji, jsou-li právnickými osobami,
– mají trvalé bydliště v Ústeckém kraji, jsou-li fyzickými osobami,
– získali podnikatelské oprávnění k předmětu podnikání v roce vyhlášení dotačního programu (2022) nebo v roce předchozím (2021) a toto oprávnění získali poprvé.

KDY LZE O DOTACI ŽÁDAT?
Příjem žádostí: 7. 2. 2022 – 11. 3. 2022

O KOLIK JE MOŽNÉ ŽÁDAT?
Minimální výše dotace na jeden projekt činí 50 000,- Kč. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 200 000,- Kč. Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných nákladů projektu (30 % vlastní spolufinancování).

NA CO LZE DOTACI ZÍSKAT?
Z dotace lze uhradit uznatelné investiční a neinvestiční náklady projektu, které vznikly nejdříve 1. 1. 2020. Tyto náklady musí přímo souviset s projektem a vzniknout v době jeho realizace, musí být prokazatelně vynaložené, uhrazené, podložené doklady a zachycené v účetnictví nebo daňové evidenci. Náklady musí být vynaloženy efektivně, účelně a hospodárně.
Dotaci lze použít např. na pořízení strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vybavení, nářadí, nástrojů, materiálu a dalších pracovních a výrobních prostředků, licencí a patentů; na technické zhodnocení stávajících strojů a strojních zařízení; na zajištění publicity (tvorba webových stránek, katalogu, propagačních materiálů apod.); na úhradu režijních a administrativních nákladů (max. ve výši 20 % z celkových uznatelných nákladů), na úhradu osobních nákladů – mzdové náklady, zálohy na sociální a zdravotní pojištění podnikatele (max. ve výši 30 % z celkových uznatelných nákladů) apod.

CO NELZE Z DOTACE HRADIT?
Náhrady mzdy za dobu nepřítomnosti, odměny členů orgánů a společníků právnické osoby, nákup zboží, nákup pozemků a budov, nákup dopravních prostředků, leasing, nákup elektrických přístrojů pro telefony a telegrafy; videotelefony vč. mobilních telefonů; zvířata a jejich skupiny, pořízení dlouhodobého a krátkodobého finančního majetku, úroky, penále, pokuty a jiné sankce, ztráty z devizových kurzů, reprezentativní náklady, cestovné nad rámec úprav v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§ 109 odst. 3), opatření pro možné budoucí ztráty a dluhy, přípravu a zpracování projektové žádosti, úhradu DPH v případě nároku na uplatnění odpočtu.

KDY MUSÍ BÝT PROJEKT REALIZOVÁN?
Základní maximální délka realizace projektu je 12 měsíců. U investičních projektů, v rámci kterých je nutné opatřit rozhodnutí správních orgánů (např. kolaudační souhlas), je maximální délka realizace 24 měsíců. Termín zahájení realizace projektu může být nejdříve 1. 1. 2022 a nejpozději 31. 8. 2022. Udržitelnost je stanovena na 24 měsíců od ukončení projektu.

KDE MOHU ZÍSKAT ŽÁDOST A DALŠÍ DOKUMENTY?
Formulář žádosti a povinných příloh jsou k dispozici na webových stránkách Ústeckého kraje. A nebo se zúčastněte semináře pro začínající podnikatele:

2. 2. 2022 od 14:00 hodin
Místo konání: online – registrace na seminář zde.
Na základě uvedeného emailu Vám bude zaslán odkaz na online seminář.

KAM ŽÁDOST PODAT?
Žadatel může podat v rámci tohoto programu pouze jednu žádost o dotaci, a to osobně, poštou, prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem do ePodatelny. Poštou či osobně se žádost podává do podatelny Krajského úřadu Ústeckého kraje:

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

 

startup go

Od nápadu k firmě

Půlroční program pro začínající podnikatele a lidi s nápadem, chutí a přesvědčením podnikat. Pomůžeme vám společně s mentory a experty z vašeho nápadu vybudovat životaschopnou firmu anebo ze začínající firmy nadějný startup. Podporujeme podnikání ve všech oborech, specializovanou pomoc dokážeme nabídnout gastronomickým projektům.

 

Pro koho je StartUp Go?

  • začínající podnikatelé (stáří firmy / byznys plánu do tří let)
  • působnost podnikání v Ústeckém kraji (sídlo, provozovna, místo podnikání, dopad), nebo zájemci o podnikání s rozpracovaným nápadem na podnikání s bydlištěm či studující v Ústeckém kraji

 

Jan Wedlich

Jan Wedlich

manažer programu

wedlich@icuk.cz

Neuron pro vaše podnikání a inovace

je elektronický newsletter ICUK, který jednou měsíčně do vašeho e-mailu přináší novinky i inspiraci z oblasti podnikání, inovací i výzkumu a vývoje nejen z Ústeckého kraje, informuje o aktivitách a službách Inovačního centra a je zároveň komunikační platformou pro naše partnery a příznivce.

 

Před přihlášením k odběru si pročtěte naše Zásady ochrany vašich osobních údajů (GDPR). Vyplněním formuláře s nimi vyjadřujete souhlas. Zakliknutím/nezakliknutím dalších možností pak svůj souhlas můžete specifikovat / omezit.

 

* povinná pole
Specifikace souhlasu se zpracováním osobních údajů