Dne 30. dubna 2022 byl ukončen výzkumně zaměřený mezinárodní projekt DIGIT-ME – effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises, podpořený v rámci programu Evropské unie Horizont 2020. 12měsíční projekt, vedený Toruňskou agenturou pro regionální rozvoj (Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.), se ve své první fázi zaměřil na mapování stávajících nástrojů podpory digitalizace malých a středních podniků. V rámci projektu proběhla setkání projektových partnerů společně se zástupci podniků a inovačních agentur z Polska, Finska a České republiky za účelem identifikace hlavních bariér digitalizace a návrhu nových podpůrných opatření, která by měla proces digitalizace usnadnit. Partnery projektu byli Inovační centrum Ústeckého kraje a Centrum technologie strojů Turku (Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj).

 (ENGLISH BELOW)

Aktivity projektu:
T1. Výzkum politik a nástrojů na podporu digitálních inovací pro malé a střední podniky realizovaný regionálními a národními agenturami a tvůrci politik.
T2. Výzkum potřeb digitálních inovací a stupně jejich rozvoje pomocí formuláře IMP3rove Digital Innovation Quotient (IMP3rove DIQ).
T3. Vytvoření mapy podpory digitálních nnovací ve výrobních malých a středních podnicích.
T4. Poskytnutí doporučení na základě informací získaných v úkolech T1,T2 a T3.
T5. Dodání programu podpory efektivních innovací prostřednictvím digitalizačních opatření.
T6. Dodání DOP
T7. Šíření výsledků projektu
T8. Setkání za účelem vzájemného učení se

Výstup projektu:
Design Options Paper – dokument shrnuje poznatky získané během vzájemného učení, workshopů a online konzultací. Zároveň obsahuje doporučení ke zlepšení systémů podporujících inovace ve výrobních podnicích v oblasti digitalizace.

CELÁ ZPRÁVA

___________________________________________________________________

On 1 May 2021, the research-focused international project DIGIT-ME – effective support of DIGITalization of small and medium Manufacturing Enterprises, supported by the European Union’s Horizon 2020 programme, ended. The 12-month project, led by the Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (Toruń Regional Development Agency), was focused in its first phase on mapping existing tools to support the digitalization of small and medium-sized enterprises. The project involved meetings among project partners and representatives of enterprises and innovation agencies from Poland, Finland and the Czech Republic to identify the main barriers to digitalization and to propose new support measures to facilitate this process. The project partners were the Innovation Centre of the Ústí Region and the Machine Technology Centre Turku (Koneteknologiakeskus Turku Oy Oyj).

 

Project activities:
T1. Research on digital innovation support policies and instruments for SMEs realized by regional and national agencies and policy makers.
T2. Research on digital innovations needs and stage of development provided with the use of IMP3rove Digital Innovation Quotient (IMP3rove DIQ) form
T3. Creating digital nnovation support map in manufacturing SMEs
T4. Delivery of the recommendations based on the information gained in tasks T1,T2 and T3
T5. Delivery of Support programme for efficient innovation through digitalization actions
T6. Delivery of the DOP
T7. Dissemination of the project results
T8. Peer learning meetings

Deliverables:
Design Options Paper – the document summarizes the knowledge gained during mutual learning, workshops and online consultations. At the same time, it contains recommendations for improving systems that support innovation in manufacturing companies in the field of digitalization.

FULL REPORT

Implementation time: 5/2021-4/2022

Projekt je financován z programu Evropské unie pro výzkum a inovace Horizont 2020 na základě grantové dohody č. 970897.
The project leading to this application has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 970897.