Doc. Ing. Martin Novák, Ph.D., se v aktuálním akademickém roce stal novým prorektorem pro vědu na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně. Dříve působil na katedře technologie a materiálového inženýrství a jako prorektor pro rozvoj a informační technologie. Sám je přitom úspěšný vědec a výzkumník, který na svou unikátní metodu broušení obrobků z hliníkových slitin získal evropský patent.

Pane docente, od nového akademického roku jste převzal funkci prorektora pro vědu, jaké budou pro Vás priority a první kroky v této pozici?

První moje kroky se týkaly převzetí veškeré agendy vědy a výzkumu na univerzitě. S přechodem z rozvoje na vědu jsem si s sebou vzal i projekty, které byly v mé gesci. Naplnil jsem tak i vizi pana rektora, aby se všechny projekty centralizovaly pod jednoho prorektora, čímž by se zjednodušil celý administrativní a informační chod projektové činnosti na univerzitě. To se podařilo a my se nyní můžeme plně věnovat systémovým krokům vedoucím ke zlepšení těchto činností.

Ohledně priorit jsem ve shodě s vedením univerzity. Aktuálně chci velký důraz klást na rozvoj spolupráce s průmyslovým a veřejnoprávním sektorem, zvýšit podíl smluvního výzkumu a nastavit způsob interního hodnocení vědy a výzkumu (dle Metodiky 17+) a s tím spojeného systému odměňování pracovníků ve vědě a výzkumu na základě úspěšných výsledků. Mezi další priority patří studenti doktorského studia, ve kterých vidím velký potenciál nejen z hlediska spolupráce ve vědě a výzkumu, ale také následném přenosu nových poznatků do pedagogické činnosti, na které by se měli větší mírou podílet.

Jaké jsou Vaše vize v oblasti vědy a výzkumu na UJEP, čeho byste chtěl dosáhnout?

Mou vizí je stabilní, kvalitní a důvěryhodná výzkumná organizace, která bude uznávanou a vyhledávanou institucí pro výzkum, vývoj a inovace. Chci, aby se univerzita posouvala stále vzhůru v žebříčku hodnocení výzkumných organizací.

Na první poradu proděkanů pro vědu jste přizval i další centra přidružená k univerzitě související s VVI. Jaké jsou Vaše představy spolupráce s Inovačním centrem Ústeckého kraje?

Ano, přizváni byli zástupci výzkumných center na jednotlivých fakultách. Tento můj krok má vazbu na mé priority. Zkušenosti, vazby a kontakty jednotlivých zástupců center s průmyslem a veřejným sektorem, výměna zkušeností a nabídky možné spolupráce napříč fakultami je právě to, co pomůže nastartovat a akcelerovat smluvní výzkum na UJEP. Na poradu budou zváni také zástupci ICUK, kteří musí univerzitě pomoci hledat a stavět můstky spolupráce s aplikační sférou. Nově se porad zúčastňují také zástupci oddělení marketingu a propagace, od kterých budu požadovat zvýšení propagace vědy a výzkumu na univerzitě, popularizaci výzkumných témat a úspěšných projektů včetně úspěšných výzkumných týmů. Musí mít veškeré aktuální informace a být v těsném kontaktu se mnou, proděkany pro vědu a zástupci výzkumných center.

Sám jste úspěšný výzkumník, vynálezce, a máte udělený patent s názvem Způsob broušení obrobků z hliníkových slitin pro dosažení vysoké jakosti povrchu. Dokázal byste ho přiblížit laikům, kde najde uplatnění?

Problematika obrábění hliníkových slitin je spojena s jejich fyzikálními, chemickými a mechanickými vlastnostmi. Jsou to slitiny, které jsou hůře obrobitelné, tudíž k jejich zpracování je zapotřebí pokročilých technologií a řezných podmínek, které zaručí požadované jakostní parametry obrobeného povrchu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jsou určeny řezné podmínky pro broušení hliníkových slitin, které zaručí optimální jakostní parametry obrobeného povrchu, což u běžně použitých podmínek při broušení je prakticky nemožné.

Byl jste na odborných a výzkumných stážích v Japonsku a také USA, tedy v zemích s top výzkumem a vědou, jaká to byla zkušenost a je něco, čím bychom se měli určitě inspirovat a bylo aplikovatelné i v našem regionu?

Obě stáže mi daly velké poznání, a to nejen po stránce odborné, ale také lidské. Způsob práce ve vědě a výzkum je v Japonsku a USA zcela odlišný od našeho. My se v rámci výzkumu až moc honíme za pomyslnými čárkami v hodnocení a často nám tak uniká smysl výzkumu. Navíc administrativní zátěž spojená s výzkumem a grantovými podmínkami je opravdu zdrcující, naši vědci nemají potřebný čas a klid, aby se mohli věnovat výzkumu. Z lidského i odborného hlediska jsem poznal mnoho nových kolegů a vědců, se kterými jsem v kontaktu a řešíme spolu zajímavá témata, vyměňujeme si zkušenosti a názory a konzultujeme směry, jakými by se měl v následujících letech náš obor ubírat. S tím souvisí i aktuální pozvánka, kterou jsem obdržel, abych přednášel na 13. čínsko-japonském vědeckém sympoziu ultra-přesného obrábění, které se bude konat v listopadu v Šanghaji, což je pro Evropana obrovská prestiž.

Ústecký kraj na tom (nejen) z pohledu vědy, výzkumu a inovací není nejlépe. Máte nějakou vizi (anebo sen) v tomto ohledu i pro celý region?

Za klíčovou oblast rozvoje vědy a výzkumu v našem regionu považuji lidské zdroje. Náš region má silná, historicky daná výzkumná témata (chemie, průmysl, těžba, revitalizace) a nově se rozvíjející, jako je např. autonomní řízení vozidel a s tím spojené návazné činnosti, ale bez kvalitních lidí nic nedokážeme. Naším pozitivem je i strategická poloha příhraničního regionu a možnost spolupráce se zahraničními partnery (Německo, Polsko). Sen asi úplně nemám, jako technik jsem spíše realista. Tento region má ale velký výzkumný potenciál a univerzita je jedním z klíčových hráčů. Musí proto určovat jasnou vizi, strategii a cíl v tomto regionu a pomoci vychovávat nové odborné a výzkumné pracovníky, kteří naplní naše společné vize a cíle. To je náš přínos a úkol pro tento kraj.

Děkuji za rozhovor a přeji hodně úspěchů v nové pozici.