Dnes byla vyhlášena, ze strany Ústeckého kraje, výzva pro předkládání strategických projektů do Plánu spravedlivé územní transformace, který je základním dokumentem pro poskytování podpory z Operačního programu Spravedlivá transformace.

Ústecký kraj vyhlašuje Výzvu k předkládání návrhů strategických projektů v rámci připravovaného Operačního programu Spravedlivá transformace. Cílem Výzvy je identifikovat projekty s významným transformačním dopadem do území Ústeckého kraje, které po vyhodnocení a splnění podmínek pro strategický projekt budou zahrnuty do Plánu spravedlivé územní transformace (PSÚT).

Návrhy strategických projektů mohou žadatelé předkládat do 30. dubna 2021.

Cílem Operačního programu Spravedlivá transformace je podpořit území Ústeckého, Karlovarského a Moravskoslezského kraje, která se z důvodu procesu transformace na klimaticky neutrální ekonomiku potýkají se závažnými socioekonomickými problémy. Podpora tzv. uhelných regionů bude zaměřena zejména na vytváření nových pracovních míst, pomoc pracovníkům při přechodu do jiných odvětví, obnovu území po těžbě či v návazném průmyslu. Finanční alokace operačního programu je 40 mld. Kč a prostředky budou poskytnuty nad rámec ostatních EU fondů.

Základním dokumentem pro poskytování podpory z OP ST je tzv. Plán spravedlivé územní transformace, který zpracovává Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s kraji. Zařazení strategických projektů do PSÚT zakládá předpoklad (nikoliv nárok) pro financování z OP ST (při splnění dalších podmínek).

Současně Ústecký kraj ve spolupráci s Inovačním centrem ÚK a územními partnery zpracovává krajský Plán transformace, které představuje základní strategické východisko pro transformaci kraje s využitím prostředků Fondu pro spravedlivou transformaci.