Firmy a koronavirus

informace a poradenství pro business v nelehké době

Pandemie nového koronaviru zahýbala světovou i českou ekonomikou. Víme, že z hlediska hospodářství to nejhorší nás teprve čeká. Podnikání, jak ho známe, bude jiné, a je proto třeba se připravit a uvažovat dopředu. Přinášíme přehled důležitých informací a zdrojů, které vám pomohou aktuální situaci ve vašem podnikání zvládnout, a upozorňujeme na příležitosti i pohledy pro rozhodování do budoucna.

#Inspirace, news, výhledy

Aktuálně

#Nový start

Business výhledy

Být online aneb Jiné už to nebude

Aktuální karanténní opatření nutí firmy digitalizovat, digitalizovat produkt a také způsoby prodeje. Přechod do online...

Nové technologie v Ústeckém kraji a „koronavirová krize“

Proč je potřebné, aby Ústecký kraj podporoval nové technologie? Aktuální koronavirová krize je ukázkou, že to smysl má...

#Praktická pomoc

Máte volné pracovníky, které nechcete propustit, ale nemáte pro ně práci? Anebo naopak vám pracovníci chybí? V době nouzového stavu můžete bezplatně využít aplikaci pro párování nabídky a poptávky, kterou zpřístupnila Hospodářská komora ČR.
Jste firma a chcete nabídnout státu nebo dalším firmám pomoc? Nebo naopak potřebujete pomoc druhých firem? MPO, MZ a CzechInvest zprovoznily platformu na online poptávku a nabídku firem. Můžete zde najít jak pracovní nabídky a poptávky, tak i pomoci v oblasti zdravotnictví.

Praktické a aktuální informace z Ústeckého kraje ohledně onemocnění Covid-19 určené pro veřejnost.

Rozcestník s užitečnými odkazy na projekty a iniciativy firem, státu a dobrovolníků, kam můžete přidat i vlastní projekt.

#Finance

Státní finanční pomoc pro podnikatele /příspěvky, úvěry…/

COVID II – úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB

Aktuálně ukončeno, očekává se další výzva.

 

– na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku

– na pořízení a financování zásob

– na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

– příjem žádostí od 2. 4. 2020,postupně v několika kolech

– finanční příspěvek až 30% z poskytnuté výše zaručeného úvěru, max. 1 mil. Kč

– záruka je bez poplatků

– výše úvěru až 15 mil. Kč a až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu

– délka ručení až 3 roky

Více informací.

Liberační daňový balíček I.

– daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně je možné podat do 1. července 2020; platí zcela automaticky bez žádosti

– u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

– v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1000 Kč, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020:

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydá pokyn tak, aby bylo možné individuálněprominoutdalší pokutyza nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost sCOVID19.

 

Více informací.

25 000 Kč pro OSVČ

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.

– platí pro činnost hlavní, ale může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání

– OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)

– dokládá se čestným prohlášením, že OSVČ nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády 

 

Více informací.

 

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ

 • Ošetřovné budou moci zaměstnanci i OSVČ čerpat po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude možný i zpětně.
 • Platí pro rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.
 • Pro zaměstnance platí výše oštřovného 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Pro OSVČ platí částka 424 Kč/den.

Více informací (zaměstnanci).

Více informací (OSVČ).

Program Antivirus / tzv. kurzarbeit - náhrada mezd a platů

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících režimů:

A. Překážky vpráci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví

 • při karanténě zaměstnanci náleží náhrady mzdy 60 % průměrného výdělku
 • při uzavření provozu zaměstnanci náleží  náhrady mzdy 100 % průměrného výdělku
 • stát přispívá do výše 80 % náhrady mzdy a odvodů, maximálně však 39 000 Kč

B. Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

 • zaměstnanci náleží náhrady mzdy 60-100 % průměrného výdělku dle překážky
 • stát přispívá do výše 60 % náhrady mzdy a odvodů, maximálně však 29 000 Kč

 Více informací.

Liberační daňový balíček II.

Zahrnuje:

– prominutí červnové zálohy na daň zpříjmů fyzických a právnických osob

– pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců

– zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019

– plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později (uvažuje se o úplném zrušení této daně).

– plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání

 

Více informací.

25 000 Kč pro OSVČ Ústecký kraj

Dotace ve výši 25 000 Kč.

Žadatelem o dotaci může být OSVČ, která splňuje následující podmínky:

a) má sídlo v Ústeckém kraji,

b) je OSVČ, která splnila podmínky čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ dle podmínek Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS –CoV 2 a kompenzační bonus ji byl poskytnut,

c) je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník

 

Více informací.

 

Dotace pro firmy a podnikatele /COVID 19/

Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků

 

– dotace z OP PIK na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.

Pro MSP, které:

1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků;

2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty;

nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku

– výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020

– žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020

– míra podpory 50 %

– výše podpory 250 tis. Kč

– alokace: 20 mil. Kč

– územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

 

Více informací.

 

Program Country for The Future – Podprogram 3 Inovace do praxe

Dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění COVID 19. Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby.

 • příjemci pouze MSP
 • míra podpory: 50 %
 • 100 % (na náklady uznané vpoložkách „de minimis“)
 • výše podpory: max. 25 mil. Kč
 • podávání žádostí od 3. 4. 2020 do 15. 5. 2020

 

Více informací.

 

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19

Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID19. Alokace 200 mil. Kč.

– pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů.

– vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe.

– vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešeníproti COVID 19.

podávání žádostí od 2. dubna 2020

– dotace do 200 000 EUR, do 50-90% způsobilých nákladů

 

 

Více informací.

Inovační vouchery COVID 19 (OP PIK)

Alokace 50 mil. Kč.

– dotace na sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření

 

příjem žádostí od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020

– dotace do 999 999 Kč

– 50 % nebo 85 % způsobilých nákladů dle výše celkových způsobilých nákladů

 

 

Více informací.

Pavel Kováč

Pavel Kováč

Chcete probrat dotační tituly, poradit s financováním?

#Vzdělávání – rozjeďte podnikání, inovujte

Nebyla nalezena žádná událost!

Naše programy, které vám v tom pomohou

Vzdělávací programy pro začínající podnikatele a zájemce o podnikání. Z nápadu fungující nový byznys!

Začínáme v květnu! Program je nyní zdarma.

Program pro akceleraci zavedených firem. Vyberte si z více než 50 mentorů a expertů (zkušených CEO a manažerů).

Hlásit do programu se můžete průběžně, tzn. klidně hned!

Dotace na inovaci vyvinutou malou či střední firmou ve spolupráci s výzkumnou organizací. Nově i na projekty digitalizace.

Přihlášky můžete podávat od 21. 4. 2020 do 31. 5. 2020!