Firmy a koronavirus

informace a poradenství pro business v nelehké době

Pandemie nového koronaviru zahýbala světovou i českou ekonomikou. Víme, že z hlediska hospodářství to nejhorší nás teprve čeká. Podnikání, jak ho známe, bude jiné, a je proto třeba se připravit a uvažovat dopředu. Přinášíme přehled důležitých informací a zdrojů, které vám pomohou aktuální situaci ve vašem podnikání zvládnout, a upozorňujeme na příležitosti i pohledy pro rozhodování do budoucna.

#Inspirace, news, výhledy

Aktuálně

#Nový start

Business výhledy

Ústecký kraj je zase o krok blíže k transformaci regionu

Vize transformace Ústeckého kraje se pomalu stává skutečností. Regionální stálá konference Ústeckého kraje (RSK ÚK) ve...

Být online aneb Jiné už to nebude

Aktuální karanténní opatření nutí firmy digitalizovat, digitalizovat produkt a také způsoby prodeje. Přechod do online...

Nové technologie v Ústeckém kraji a „koronavirová krize“

Proč je potřebné, aby Ústecký kraj podporoval nové technologie? Aktuální koronavirová krize je ukázkou, že to smysl má...

#Praktická pomoc

Máte volné pracovníky, které nechcete propustit, ale nemáte pro ně práci? Anebo naopak vám pracovníci chybí? V době nouzového stavu můžete bezplatně využít aplikaci pro párování nabídky a poptávky, kterou zpřístupnila Hospodářská komora ČR.
Jste firma a chcete nabídnout státu nebo dalším firmám pomoc? Nebo naopak potřebujete pomoc druhých firem? MPO, MZ a CzechInvest zprovoznily platformu na online poptávku a nabídku firem. Můžete zde najít jak pracovní nabídky a poptávky, tak i pomoci v oblasti zdravotnictví.

Praktické a aktuální informace z Ústeckého kraje ohledně onemocnění Covid-19 určené pro veřejnost.

Rozcestník s užitečnými odkazy na projekty a iniciativy firem, státu a dobrovolníků, kam můžete přidat i vlastní projekt.

#Finance

Státní finanční pomoc pro podnikatele /příspěvky, úvěry…/

COVID II – úvěry od komerčních bank se zárukou ČMZRB

Aktuálně ukončeno, očekává se další výzva.

 

– na pořízení drobného hmotného nebo nehmotného majetku

– na pořízení a financování zásob

– na další provozní výdaje (mzdy, energie, nájem atd.)

– příjem žádostí od 2. 4. 2020,postupně v několika kolech

– finanční příspěvek až 30% z poskytnuté výše zaručeného úvěru, max. 1 mil. Kč

– záruka je bez poplatků

– výše úvěru až 15 mil. Kč a až do výše 80 % způsobilých výdajů projektu

– délka ručení až 3 roky

Více informací.

Liberační daňový balíček I.

– daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob, k dani z příjmů fyzických osob a vyúčtování srážkové daně je možné podat do 1. července 2020; platí zcela automaticky bez žádosti

– u žádostí o odpuštění sankcí v případě prodlení se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

– v případě žádosti o posečkání úhrady daně se odpouští správní poplatky pro všechny žádosti podané do 31. 7. 2020

Plošné prominutí pokut za opožděné podání kontrolního hlášení k DPH ve výši 1000 Kč, které vznikly v období od 1. 3. do 31. 7. 2020:

Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydá pokyn tak, aby bylo možné individuálněprominoutdalší pokutyza nepodání kontrolního hlášení, a to pro období od 1. 3. do 31. 7. 2020, pokud bude prokázána spojitost sCOVID19.

 

Více informací.

25 000 Kč pro OSVČ

Na částku v nominální výši 25 000 Kč bude mít nárok OSVČ, která o ni požádá a prohlásí splnění několika základních požadavků.

– platí pro činnost hlavní, ale může být i činností vedlejší, pokud OSVČ současně nevykonává zaměstnání

– OSVČ byla aktivní ke dni 12. března 2020. Případně může jít také o OSVČ, jejíž činnost byla přerušena kdykoliv po 31. srpnu 2019 (sezónní podnikání)

– dokládá se čestným prohlášením, že OSVČ nemohla tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou, a to v důsledku ohrožení zdraví souvisejícím s výskytem koronaviru nebo krizových opatření vlády 

 

Více informací.

 

Ošetřovné pro zaměstnance a OSVČ

 • Ošetřovné budou moci zaměstnanci i OSVČ čerpat po celou dobu uzavření škol, školek nebo obdobných zařízení a nárok bude možný i zpětně.
 • Platí pro rodiče dětí mladších 13 let a bude vypláceno i při péči o starší hendikepované děti navštěvující školu.
 • Pro zaměstnance platí výše oštřovného 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Pro OSVČ platí částka 424 Kč/den.

Více informací (zaměstnanci).

Více informací (OSVČ).

Program Antivirus / tzv. kurzarbeit - náhrada mezd a platů

Stát bude prostřednictvím Úřadu práce ČR kompenzovat firmám vyplacené prostředky pomocí následujících režimů:

A. Překážky vpráci spočívající v karanténě zaměstnanců nebo uzavření či omezení provozu v důsledku krizových usnesení vlády ČR a mimořádných opatření orgánů ochrany veřejného zdraví

 • při karanténě zaměstnanci náleží náhrady mzdy 60 % průměrného výdělku
 • při uzavření provozu zaměstnanci náleží  náhrady mzdy 100 % průměrného výdělku
 • stát přispívá do výše 80 % náhrady mzdy a odvodů, maximálně však 39 000 Kč

B. Překážky v práci na straně zaměstnavatele, u nichž se presumuje příčinná souvislost s nákazou COVID19. Zejména vzniklé, v důsledku překážek v práci na straně zaměstnanců u jejich významné části, výpadku vstupů produkce nebo omezení odbytu zaměstnavatele.

 • zaměstnanci náleží náhrady mzdy 60-100 % průměrného výdělku dle překážky
 • stát přispívá do výše 60 % náhrady mzdy a odvodů, maximálně však 29 000 Kč

 Více informací.

Liberační daňový balíček II.

Zahrnuje:

– prominutí červnové zálohy na daň zpříjmů fyzických a právnických osob

– pozastavení povinnosti elektronicky evidovat tržby pro subjekty spadající do všech fází EET, a to po dobu stavu nouze a následujících třech měsíců

– zavedení institutu zpětné působení daňové ztráty u daně z příjmů FO i PO za rok 2020 pro zdaňovací období r. 2018 a 2019

– plošné prominutí pokuty za pozdě podané daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí či za pozdě uhrazenou daň z nabytí nemovitých věcí nebo zálohu na tuto daň. Prominutí se vztahuje na všechna opožděná daňová přiznání s lhůtou podání v termínu od 31. 3. do 31. 7. 2020. Daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí může být bez hrozby sankce podáno nejpozději do 31. 8. 2020. Současně platí, že v těchto případech budou prominuty také úroky z prodlení nebo úroky z posečkání daně z nabytí nemovitých věcí. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z nabytí domů, bytů, pozemků, garáží a podobně a uhradit tuto daň až o pět měsíců později (uvažuje se o úplném zrušení této daně).

– plošné posunutí úhrady záloh splatných v dubnu a v červenci na silniční daň, a to nejpozději do 15. října 2020. U všech takto zpožděných úhrad bude automaticky prominuto příslušenství daně, tedy všechny úroky z prodlení a z posečkání

 

Více informací.

25 000 Kč pro OSVČ Ústecký kraj

Dotace ve výši 25 000 Kč.

Žadatelem o dotaci může být OSVČ, která splňuje následující podmínky:

a) má sídlo v Ústeckém kraji,

b) je OSVČ, která splnila podmínky čerpání kompenzačního bonusu pro OSVČ dle podmínek Zákona o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru SARS –CoV 2 a kompenzační bonus ji byl poskytnut,

c) je přímo odpovědná za přípravu a realizaci projektu a nepůsobí jako prostředník

 

Více informací.

 

Dotace pro firmy a podnikatele /COVID 19/

Technologie COVID 19 – dotace na výrobu zdravotnických prostředků

 

– dotace z OP PIK na pořízení nových technologických zařízení a vybavení, jejichž výsledkem bude produkce materiálů, technologií a produktů z oblasti zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků bezprostředně souvisejících s přímým bojem proti COVID 19 a řešením následků dopadu jeho šíření.

Pro MSP, které:

1) pořídí nová zařízení a vybavení na výrobu zdravotnických prostředků a osobních ochranných prostředků;

2) rozšíří výrobu svých stávajících struktur vyrábějících takovéto produkty;

nebo 3) za tímto účelem přemění svou výrobní linku

– výdaje bude možné uplatnit již od 1. 2. 2020

– žádosti bude možné podávat od 27. 4. 2020

– míra podpory 50 %

– výše podpory 250 tis. Kč

– alokace: 20 mil. Kč

– územní dimenze: celá ČR mimo NUTS 2 Praha

 

Více informací.

 

Program Country for The Future – Podprogram 3 Inovace do praxe

Dotace na zavedení organizačních a procesních inovací v souvislosti s riziky onemocnění COVID 19. Projekty mohou být zaměřené mimo jiné i na digitalizaci procesů či výroby.

 • příjemci pouze MSP
 • míra podpory: 50 %
 • 100 % (na náklady uznané vpoložkách „de minimis“)
 • výše podpory: max. 25 mil. Kč
 • podávání žádostí od 3. 4. 2020 do 15. 5. 2020

 

Více informací.

 

Czech Rise Up – Chytrá opatření proti COVID 19

Cílená podpora vyvinutí nových řešení pro COVID19. Alokace 200 mil. Kč.

– pořízení materiálu pro výrobu ochranných a zdravotnických prostředků, popř. úhrada mzdových nákladů u nových řešení, která je možno okamžitě nasadit do praxe, ale sériová výroba ještě nebyla zahájena nebo dojde k výraznému navýšení kapacity. Nelze-li financovat formou finančních nástrojů.

– vybrané neinvestiční výdaje na využití stávajících technologií pro uvedení nových medicínských a nemedicínských řešení proti COVID 19 do praxe.

– vybrané neinvestiční výdaje na vývoj nových produktů pro vznik nových medicínských a nemedicínských řešeníproti COVID 19.

podávání žádostí od 2. dubna 2020

– dotace do 200 000 EUR, do 50-90% způsobilých nákladů

 

 

Více informací.

Inovační vouchery COVID 19 (OP PIK)

Alokace 50 mil. Kč.

– dotace na sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové infekci, z toho vyplývajících opatření na zmírnění dopadu dalšího šíření a podporu vzniku preventivních opatření

 

příjem žádostí od 17. 4. 2020 do 31. 12. 2020

– dotace do 999 999 Kč

– 50 % nebo 85 % způsobilých nákladů dle výše celkových způsobilých nákladů

 

 

Více informací.

Pavel Kováč

Pavel Kováč

Chcete probrat dotační tituly, poradit s financováním?

#Vzdělávání – rozjeďte podnikání, inovujte

Nebyla nalezena žádná událost!

Naše programy, které vám v tom pomohou

Vzdělávací programy pro začínající podnikatele a zájemce o podnikání. Z nápadu fungující nový byznys!

Začínáme v květnu! Program je nyní zdarma.

Program pro akceleraci zavedených firem. Vyberte si z více než 50 mentorů a expertů (zkušených CEO a manažerů).

Hlásit do programu se můžete průběžně, tzn. klidně hned!

Dotace na inovaci vyvinutou malou či střední firmou ve spolupráci s výzkumnou organizací. Nově i na projekty digitalizace.

Přihlášky můžete podávat od 21. 4. 2020 do 31. 5. 2020!