DIGITAL HEALTH PLATFORM: Rodí se akční plán v chytré péči v sociálních službách

1. 7. 2022

Dne 29.6. 2022 proběhly dva workshopy projektu D-CARE v prostorách Inovačního centra Ústeckého kraje, z.s., pod vedením naší univerzity UJEP ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem z.s., MAS Brdy-Vltava, města Lovosice a Tisá.

Workshopu se zúčastnili regionální aktéři, kteří pod vedením UJEP diskutovali vybraná témata projektu, která tvoří pilíře mezinárodní strategie rozvoje a implementace chytré péče: digitalizace, zdraví a dobré životní podmínky, budování kapacit, sociální a technická inovativní podpora a politika. Cílem workshopů bylo ve spolupráci s účastníky hledat inovativní řešení, která by pomohla využít příležitosti služeb inteligentní péče v regionu, a zároveň byla aplikovatelná do jiných regionů s podobnou ambicí.

Účastníky navržená opatření jsou taková, která směřují k zajištění vhodných finančních zdrojů nejen na digitalizaci, technologie, ale také na personál s cílem podpořit například poskytování domácí péče v přirozeném prostředí s podporou Smart home řešení, aktivní a společenský život. Mezi další žádoucí aktivity je zvyšování povědomí a edukace v používání technologií. Aby ovšem mohla všechna uvedená řešení fungovat, je potřeba politická podpora napříč resorty a spolupráce s odborníky různých oblastí.

Poznatky získané z workshopů budou tvořit jeden z hlavních zdrojů informací pro zpracování regionálních akčních plánů, které budou implementovat mezinárodní strategii tak, aby reflektovaly různé potřeby v jednotlivých regionech účastníků projektu.

Cílem projektu D-Care je zvýšit povědomí o inovacích v sociálních službách v úzké vazbě na zdravotnictví a vytvoření takových podmínek pro tvorbu tzv. chytré péče, které umožní lépe reagovat na výzvy spojené se stárnutím populace zvyšováním efektivnosti, úrovně poskytovaných služeb a kvality života.


The action plan for smart care in social services is created thanks to the D-CARE project

On Wednesday, June 29, 2022, two workshops of the D-CARE project took place in the premises of the Innovation Center of the Ústí Region (ICUK), under the leadership of our university UJEP in cooperation with the Volunteer Center, MAS Brdy-Vltava, the towns of Lovosice and Tisá.

The workshop was attended by regional actors who, under the leadership of UJEP, discussed selected project topics that form the pillars of the international strategy for the development and implementation of smart care: digitalization, health and well-being, capacity building, social and technical innovative support and policy. The aim of the workshops was to work with the participants to find innovative solutions that would help harness the opportunities of smart care services in the region, while being applicable to other regions with similar ambitions.

The measures proposed by the participants are those that aim to provide adequate financial resources not only for digitalisation, technology, but also for staff in order to support, for example, the provision of home care in a natural environment supported by Smart home solutions, active and social life. Other desirable activities include awareness raising and education in the use of technology. However, for all these solutions to work, political support across ministries and collaboration with experts in different fields is needed.

The knowledge gained from the workshops will form one of the main sources of information for the development of regional action plans that will implement the international strategy to reflect the different needs in the different regions of the project participants.

The aim of the D-Care project is to raise awareness of innovations in social services in close connection with health care and to create conditions for the creation of so-called smart care, which will enable a better response to the challenges associated with the ageing population by increasing the efficiency, level of services and quality of life.


Více k projektu / More about the project:

www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-care
www.linkedin.com/company/interreg-project-d-care/
www.facebook.com/dcareproject
www.facebook.com/dcareprojekt

Project co-funded by the European Union funds (ERDF, IPA, ENI)
Project ID: DTP656

Newsletter

ABYSTE BYLI „IN“FORMOVÁNI

Jednou měsíčně přinášíme novinky a inspirace, zajímavosti z Ústeckého kraje, rozhovory, podcasty. Informujeme o aktivitách a službách ICUK a zveme na různé vzdělávací a networkingové akce.
Pro startupy a začínající podnikatele přinášíme newsletter Neuron, pro malé a střední podniky je určen B2B newsletter. V přihlášce vyberte, který newsletter chcete odebírat – můžete i oba!

Přihlášením k odběru potvrzuji, že jsem si přečetl a souhlasím s Zásadami ochrany osobních údajů.
Partneři
Přejít nahoru