Asistenční vouchery

Ústeckého kraje

přispějeme vám na přípravu projektu

až 500 000 Kč

Chystáte projekt, který pomůže rozvoji Ústeckého kraje? Firmy i instituce a další veřejné i soukromé subjekty podpoří Ústecký kraj až do výše 85 % způsobilých nákladů při přípravě projektových žádostí a projektových záměrů, které budou naplňovat cíle a opatření Regionální inovační strategie Ústeckého kraje. Pro žádosti podané od 15. 3. 2021 platí aktualizované podmínky i formuláře!

et|icon_wallet_alt|

AŽ 500 000 Kč

minimální výše dotace 100 000 Kč

et|icon_piechart|

85 % nákladů

tj. způsobilých výdajů přípravy projektu

et|icon_cogs|

RIS ÚK

musí naplňovat její cíle a opatření

et|icon_group|

pro firmy a instituce

resp. veřejné (veřejnoprávní) a soukromé subjekty se sídlem, pobočkou v ÚK

et|icon_documents|

podávání žádostí

do vyčerpání alokace, nejdéle však do 31. 12. 2021

et|icon_calculator_alt|

neinvestiční dotace

poskytovatelem neinvestiční dotace je Ústecký kraj

Způsobilé výdaje (příkladmo)

  • Osobní náklady na zaměstnance žadatele (forma HPP, DPP, DPČ), vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění 
  • Výdaje vedoucí k vypracování studií, analýz, průzkumu trhu, rešerší, mapování, marketingového průzkumu, expertních posudků aj
  • Výdaje k vypracování studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů (cost-benefit analýza – CBA)
  • Výdaje vedoucí k vypracování technologického a technického řešení
  • Výdaje vynaložené na vypracování žádosti o dotaci strategického projektu do relevantních dotačních programů na národní či evropské úrovni
  • Výdaje na pořádání workshopů, pracovních jednání – pronájem, občerstvení, apod. 
  • Cestovní náhrady, výdaje na ubytování, stravování 
  • … (viz Podmínky dotace)

Kontaktní osoba

Andrea Kauschitzová

Ústecký kraj

kauschitzova.a@kr-ustecky.cz

475 657 320

Dotační program Asistenční vouchery Ústeckého kraje je realizován v rámci projektu Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II, CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194.