CZ | EN | DE

Inovační centrum Ústeckého kraje


« zpět

Jak zlepšit spolupráci firem a výzkumníků v Ústeckém kraji

Jak zlepšit spolupráci firem a výzkumníků v Ústeckém kraji

18.06.2018 - V Ústeckém kraji působí řada výzkumných pracovišť v čele s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně. Jednou z rolí, která připadá výzkumným pracovištím a zejména univerzitám vedle výzkumu a výuky, je spolupráce s podnikatelskou sférou pro zvýšení konkurenceschopnosti. Výměna znalostí mezi akademickou sférou a firemním sektorem je považována za jeden z klíčových faktorů rozvoje inovačního potenciálu regionu.


Dynamičnost dnešní doby si žádá, aby docházelo k interakcím mezi vědou a praxí, a to i v důsledku toho, že inovace primárně nevznikají jen lineární cestou (věda-technologie-inovace), ale transferem znalostí a potřeb mezi jednotlivými aktéry (VV instituce, firmy, zákazníci, veřejná správa apod.). Dali jsme si tedy za cíl identifikovat největší bariéry spolupráce akademických pracovišť s praxí v Ústeckém kraji, a to se zaměřením na organizační a procesní bariéry, které mohou do značné míry ovlivnit jak samotné akademické instituce, tak i kraj.


Zdroj: czso.cz

 

Z grafu je patrné, že Ústecký kraj na tom z pohledu patentových přihlášek nevyniká a patří nám 4. nejhorší výsledek. I proto jsme si nechali vypracovat následující analýzu.


Výzkum samotný prováděla firma UNICO.AI pomocí dotazníkového šetření. Celkově bylo sesbíráno 37 unikátních odpovědí z celkového počtu 103 oslovených osob ze 3 institucí, které působí v Ústeckém kraji (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, UniCRE - Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. a Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT) – pracoviště Děčín). 


V současné době se většina spolupráce s praxí a komercializace výsledků výzkumu uskutečňuje formou kolaborativních projektů podpořených z veřejných zdrojů, které jsou pro výzkumníky nejsrozumitelnějším nástrojem, nebo formou smluvního výzkumu, jenž je zase nejméně byrokraticky náročný. Mezi největší bariéry hlubší spolupráce s praxí patří zejména neexistující, nejasná či nedostatečná pravidla pro spolupráci, a to jak v oblasti hojně využívaného smluvního výzkumu, tak v oblasti prodeje licencí a zakládání akademických start-up a spin-off společností.

 

Na otázku, kde vidíte hlavní bariéry vzniku akademických spin-off společností, odpověděli respondenti následovně.

Zdroj: Průzkum mezi vedoucími akademickými pracovníky – spolupráce s praxí; UNICO.ai & Inovační centrum Ústeckého kraje

 

Mezi hlavní bariéry vzniku akademických spin-off společností řadí respondenti více faktorů. Jako nejproblematičtější se jeví vysoká míra byrokracie, slabá motivace akademiků začít podnikat a také neexistence jasných pravidel pro zakládání spin-offů. Dalším relevantním důvodem je podle respondentů skutečnost, že nevědí, na koho se mohou v otázce spin-offů obrátit, kdo by jim mohl pomoct. 


V naplnění potenciálu pro hlubší a kvalitnější spolupráci výzkumných organizací s firmami, může pomoci revize stávajících pravidel pro spolupráci s praxí, vznik nových aktivit na podporu efektivnější výměny nabídky výzkumných pracovišť a poptávky firem/práce a v neposlední řadě také vzdělávání výzkumných pracovníků zejména v oblasti rozvoje podnikavosti a transferu technologií formou start-up a spin-off společností.


Jak tyto bariéry odstranit?

  • Provést na výzkumných organizacích revizi stávajících pravidel a strategie pro spolupráci s praxí a upravit nevyhovující či nejednoznačné části. Zároveň je třeba strategii a pravidla intenzivně a srozumitelně šířit mezi zaměstnance univerzit.
  • Realizovat aktivity podporující růst povědomí o nabídce výzkumných pracovišť v kraji a poptávce firem a posílení obchodních aktivit.
  • Realizovat vzdělávací aktivity pro akademické pracovníky, které by v rámci jednotlivých typů komercializace představily správné postupy.
  • Podpora vzdělávání akademiků v oblasti podnikání a podnikavosti.
  • Realizace a nabídka inovačních voucherů, které představují oblíbený nástroj pro iniciaci spolupráce.

I přes výše popsané bariéry, které brzdí inovačnímu potenciálu kraji, u nás najdeme i několik velmi úspěšných projektů ve výzkumu. Tyto příběhy vám nabídneme v příštím článku. Stačí odebírat náš newsletter nebo nás sledovat na facebookovém účtu a nic vám neunikne.


 


        

Tento web používá soubory cookie k analytickým účelům (viz Ochrana osobních údajů). S vaším souhlasem je můžeme využít také pro individuálně cílenou online nabídku na naše akce a služby. se zobrazováním reklamy na služby a akce ICUK.

Aktuality

© 2019 Insion

 

 

 


News: